PL EN
Kleszczowe zapalenie mózgu przenoszone drogą pokarmową – opis serii przypadków
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 07-06-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(1):41-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Tick-borne encephalitis (TBE) is a central nervous system zoonotic disease transmitted by ticks. Tick-borne encephalitis virus (TBEV) is one of the main causes of lymphocytic meningitis in the areas of its endemic occurrence. A mode of transmission of TBEV which is rarely observed in clinical practice is an alimentary transmission through consumption of unpasteurised dairy products from infected animals. The following article contains detailed description of the clinical course of TBE among five family members, for whom the occurrence of TBE was temporarily associated with the consumption of unpasteurised goat’s milk from the same source. 
The epidemiological outbreak presented in this article is the fifth ever described case of the milk-borne TBE in Poland. More so, the clinical course of the disease has shown differences from the typical course characterised so far in the literature. Clinical cases of TBE described in this study were similar to infections caused by tick bites in humans. The following article discusses available methods of preventing TBE, with emphasis on alimentary transmission of TBEV, since possibility of serious detrimental long-term neurological complications resulting from TBE was stressed in prior literature.

STRESZCZENIE
Kleszczowe zapalenie mózgu, TBE (ang. Tick-borne encephalitis) jest odzwierzęcą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, której wektorem są kleszcze. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu, TBEV (ang. Tick-borne encephalitis virus) jest jedną z głównych przyczyn limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w obszarach jego endemicznego występowania. Jedną z dróg transmisji TBEV u ludzi jest droga pokarmowa poprzez spożywanie niepasteryzowanych produktów mlecznych pochodzących od zakażonych zwierząt. Niniejsza praca zawiera charakterystykę przebiegu klinicznego TBE wśród pięciu osób należących do jednej rodziny, u których wystąpienie TBE było czasowo powiązane ze spożywaniem niepasteryzowanego mleka koziego pochodzącego z tego samego źródła. Opisywane ognisko epidemiologiczne stanowi piąty opisany przypadek TBE przenoszonego drogą pokarmową w Polsce, a przebieg kliniczny choroby wykazał odmienności od przebiegu typowego opisywanego do tej pory w literaturze. Przypadki kliniczne TBE przedstawione w pracy miały przebieg zbliżony do zakażeń spowodowanych ukłuciem człowieka przez kleszcza. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia długotrwałych powikłań neurologicznych w następstwie TBE, w publikacji podkreślono dostępne metody zapobiegania transmisji TBEV zwracając szczególną uwagę na pokarmową drogę przenoszenia TBEV.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top