PL EN

Standardy i procedury etyczne oraz polityka wydawnicza

 
Mając na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, Wydawnictwo propaguje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Polityki Publikacyjnej COPE (Commitee on Publication Ethics).

Zasady obowiązujące Wydawcę:
 • Wydawca zobowiązuje się do czuwania nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej.
 • Redakcja unika stronniczości, a każdą prace ocenia jedynie pod względem merytorycznym. Rasa, wyznanie, pochodzenie czy przekonania polityczne Autorów nie mają wpływu na ocenę tekstów.
 • Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy akceptacji tekstów do publikacji pod uwagę brane są opinie Recenzentów, wartość naukowa pracy, oryginalność tematu i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.
 • Osobami upoważnionymi do posiadania informacji na temat zgłaszanych prac są: Autor, wybrani Recenzenci, Redaktorzy oraz pozostałe osoby biorące udział w procesie wydawniczym.
 • Nieopublikowane teksty nie mogą być wykorzystywane przez żadne osoby zaangażowane w proces wydawniczy, bez pisemnej zgody Autorów.
 • Wydawca zobowiązuje Redaktorów Naukowych do dbania o rzetelność naukową publikowanych prac. W tym celu udziela im zgody do nanoszenia poprawek redakcyjnych.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeśli istnieją dowody o braku wiarygodności przedstawionych badań, w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów, np.: metodologicznych lub jeśli rozpoznano cechy plagiatu lub naruszenia zasad etyki wydawniczej.
 • W przypadku takiej konieczności, Wydawca jest gotowy do publikowania errat, korekt lub sprostowań.

Zasady obowiązujące Autora:
 • Autor może zgłaszać do publikacji jedynie własne, oryginalne teksty, nienoszące cech plagiatu i autoplagiatu. Autorzy nie powinni składać do recenzji i publikacji tej samej pracy w więcej niż jednym czasopiśmie.
 • Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt artkułu powinny zostać uwzględnione jako współautorzy. Autor zgłaszający jest zobowiązany do opisania wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu oraz podania afiliacji wszystkich Autorów.
 • Autor zobowiązany jest do umieszczenia w bibliografii wszystkich publikacji, które zostały przez niego wykorzystane podczas tworzenia artykułu.
 • Autorzy powinni ujawnić wszelkie potencjalne oraz rzeczywiste konflikty interesów, które mogły mieć wpływ na interpretację wyników pracy.
 • Autor zobowiązany jest do umieszczenia w tekście informacji na temat wszelkich źródeł finansowania.
 • Autor poproszony o przedstawienie surowych wyników badań wykorzystanych w publikacji, jest zobowiązany zapewnić Wydawcy dostęp do tych danych.
 • Autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych dla naukowych badań medycznych opartych na Deklaracji Helsińskiej. Sekcja dotycząca metod w oryginalnych artykułach i pismach naukowych powinna wyraźnie stwierdzać, że badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednią komisję bioetyczną. Wszystkie dane osobowe respondentów muszą być traktowane jako poufne.

Zasady etyczne dla Recenzentów:
 • Recenzja powinna mieć charakter obiektywny, a wszystkie uwagi Recenzenta powinny zostać merytorycznie uargumentowane i przedstawione w sposób jasny i zrozumiały dla Autorów oraz Redakcji.
 • Recenzent jest zobowiązany poinformować Wydawcę w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów z Autorami.
 • Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, oznacza to, że Recenzent nie może ujawniać treści prac osobom trzecim oraz wykorzystywać ich do własnych celów.
 • Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzje w wyznaczonym terminie, a w przypadku braku możliwości jego dotrzymania, powinien poinformować o tym Wydawcę.

Polityka dotycząca reklam
 • Wydawca dopuszcza druk ogłoszeń i reklam.
 • Wszystkie ogłoszenia muszą zostać zatwierdzone przez Wydawcę oraz Redaktora Naczelnego. Reklamy są oddzielną sekcją od treści. Reklama w czasopiśmie wydawcy nie stanowi gwarancji ani poparcia danego produktu, usługi, firmy ani twierdzeń zawartych w takiej reklamie przez Wydawcę lub Redaktorów. Reklama jest wyraźnie odróżniona od treści redakcyjnych. Wszystkie reklamy powinny identyfikować reklamodawcę za pomocą znaku towarowego lub podpisu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za rzeczywiste, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe.
 
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top