PL EN
Ocena potencjalnego wpływu wdrożenia badań serologicznych w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu na wykrywalność tej choroby na obszarach uważanych za nieendemiczne w Polsce – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 10-05-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):515-523
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. In Poland, the number of reported cases of tick-borne encephalitis, and thus the designation of the regions of TBE occurrence, seems to be underestimated.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to evaluate the impact of the implementation of TBE virus infection tests in the routine diagnostics of patients with neuroinfections of undetermined viral etiology on the identification of TBE virus infections in areas considered non-endemic and finding new areas of TBE occurrence.
MATERIAL AND METHODS. Twenty-nine departments in which patients with suspected neuroinfections are hospitalized participated in the study. The criterion for selecting the center was the location in an area considered non-endemic for TBE, where reporting is low or absent, and intermediate data indicate the possibility of undiagnosed disease (TBE). Diagnostics were performed in the Immunoserology Laboratory at the Department of Infectious Diseases and Neuroinfections of the Medical University of Bialystok using the ELISA method. The cooperation was undertaken with infectious wards or patients with suspected neuroinfection who are hospitalized and diagnosed (e.g., neurology ward). The supervising unit is the Department of Infectious Diseases and Neuroinfections of the Medical University of Bialystok, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok. For testing the submitted serum and CSF samples by ELISA method were used commercial kits from Virotech (Germany).
RESULTS. A total of 577 samples from 417 patients were tested, including 290 serum samples and 287 CSF samples. Serum antibodies against TBE were detected: IgM class in 27 samples, IgG class in 22 samples; in CSF: IgM class in 39 samples, IgG in 21 samples. The etiology of TBE was confirmed in 55 cases, i.e. in 13.19% of all tested people.
CONCLUSIONS. 1. Detection of the presence of antibodies against TBE in samples of patients with meningitis reported as other neuroinfections indicates the etiology of TBE. 2. The number of TBE cases may be undiagnosed, and thus underestimated due to the failure to perform serological tests for TBE in areas considered non-endemic. 3. The diagnosis and reporting of neuroinfections caused by the TBE virus is essential for a proper risk assessment and in promoting prophylaxis in the form of vaccinations. 4. Preliminary results of the research indicate the need for their continuation in all voivodeships.

STRESZCZENIE
WSTĘP. W Polsce liczba raportowanych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a tym samym oznaczenie regionów występowania KZM, wydają się być niedoszacowane.
CEL. Celem badania była ocena wpływu wdrożenia badań w kierunku zakażenia wirusem KZM do rutynowej diagnostyki chorych z neuroinfekcją o nieustalonej etiologii wirusowej, na identyfikację zakażeń wywołanych wirusem KZM w obszarach uważanych za nieendemiczne oraz znalezienie nowych obszarów występowania KZM.
MATERIAŁ I METODY. Do udziału w badaniu przystąpiło 29 oddziałów szpitalnych, w których hospitalizowani są chorzy z podejrzeniem neuroinfekcji. Kryterium doboru ośrodka było położenie na terenie uważanym za nieendemiczny dla KZM, w którym zgłaszalność jest niska lub jej brak, a dane pośrednie wskazują na możliwość występowania niezdiagnozowanej choroby (KZM). Współpracę podjęto z oddziałami zakaźnymi lub takimi w których hospitalizowani i diagnozowani są pacjenci z podejrzeniem neuroinfekcji (np. oddział neurologiczny). Jednostką nadzorującą była Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok. Diagnostyka wykonywana była w Laboratorium Immunoserologicznym przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB metodą ELISA. Do badania nadesłanych próbek surowicy i PMR metodą ELISA użyto komercyjnych zestawów firmy Virotech (Niemcy).
WYNIKI. Ogółem przebadano 577 próbek pochodzących od 417 pacjentów, w tym 290 próbek surowicy oraz 287 próbek PMR. Przeciwciała przeciw KZM w surowicy wykryto: w klasie IgM – w 27 próbkach, w klasie IgG – w 21 próbkach; w PMR: w klasie IgM – w 39 próbkach, w klasie IgG w – w 21 próbkach. Etiologię KZM potwierdzono w 55 przypadkach, tj. u 13,19% wszystkich przebadanych osób.
WNIOSKI. 1. Wykrycie obecności przeciwciał przeciw KZM, w próbkach pochodzących od chorych z zapaleniem opon zgłoszonych jako inne neuroinfekcje, wskazuje na etiologię KZM. 2. Znacząca liczba przypadków KZM może być nierozpoznana, a tym samym niedoszacowana z powodu niewykonywania badań serologicznych w kierunku KZM na terenach uważanych za nieendemiczne. 3. Rozpoznawanie i raportowanie neuroinfekcji wywołanych przez wirusa KZM jest niezwykle istotne dla właściwego wyznaczenia terenów endemicznych. 4. Wstępne wyniki badań wskazują na potrzebę ich kontynuacji na terenie wszystkich województw.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top