PL EN
Flora grzybicza jamy ustnej u pacjentów zakażonych HIV
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(1):33-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
BACKGROUND. Immunosuppressed patients, also those who are HIV-positive patients, are susceptible to oral cavity fungal infections.
AIM OF STUDY. In this study, we aimed to show differences in qualitative composition of oral cavity flora between HIV-positive people and healthy controls and identify factors which affect fungal oral cavity flora.
MATERIALS AND METHODS. The study group contained HIV-positive people and a control group of healthy people. All cultured species were analysed using MALDI-TOF MS.
RESULTS. More HIV-positive people had two or more fungus species present than controls (p=0.008). Seven species were cultured in the study group compared to three in the control group. Smoking was associated with higher prevalence of C. albicans (p=0.03), C. glabrata (p=0.026), C. tropicalis (p=0.01). Dental prosthesis or braces was also associated with presence of more species (p=0.04).The lower level of lymphocytes CD4+ was not associated with fungus presence in oral cavity.
CONCLUSIONS. HIV infection is associated with changes to oral cavity fungal flora. Given the higher number of non-albicans species among HIV-positive patients it is important to individually choose a treatment for such patients’ fungal infections. Proper oral hygene and not smoking can reduce prevalence of fungi in oral cavity. Patients’ immunological status did not have an impact on the frequency of Candida species isolation from the oral cavity.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Pacjenci z immunosupresją, także ci zakażeni HIV, są szczególnie podatni na infekcje grzybicze jamy ustnej.
CEL PRACY. Badanie miało na celu ukazanie różnic w składzie jakościowym flory jamy ustnej osób HIV-dodatnich i u osób zdrowych z grupy kontrolnej oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na obecność i skład flory grzybiczej jamy ustnej.
MATERIAŁY I METODY. Grupę badaną stanowiły osoby zakażone HIV, a grupę kontrolną stanowiły osoby zdrowe. Wszystkie wyhodowane szczepy grzybicze zostały poddane analizie gatunkowej przy pomocy metody diagnostycznej MALDI-TOF MS.
WYNIKI. Występowanie dwóch lub więcej gatunków grzybów w jamie ustnej stwierdzono częściej u osób zakażonych HIV w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,008). W grupie badanej wyhodowano siedem gatunków grzybów, natomiast w grupie kontrolnej jedynie trzy gatunki. Palenie papierosów było związane z częstszym występowaniem gatunków C. albicans (p=0,03), C. glabrata (p=0,026), C. tropicalis (p=0,01). Obecność protezy zębowej lub aparatu ortodontycznego była związana z obecnością większej liczby gatunków w jamie ustnej (p=0,04). Obniżony poziom limfocytów CD4+ nie miał wpływu na częstsze występowanie grzybów w składzie flory jamy ustnej.
WNIOSKI. Zakażenie HIV jest związane ze zmianami składu flory grzybiczej jamy ustnej. Z powodu częstszej izolacji gatunków non-albicans pośród HIV-dodatnich pacjentów, istotne jest aby indywidualnie dobierać terapię dla tych pacjentów w przypadku infekcji grzybiczych. Odpowiednia higiena jamy ustnej oraz zaprzestanie palenia mogą zredukować występowanie grzybów w jamie ustnej. Status immunologiczny pacjenta nie ma wpływu na obecność grzybów we florze jamy ustnej.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top