PL EN
Trend badań anty-HIV w Polsce porównaniu z okresem pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 25-10-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(2):255-266
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. At the beginning of COVID-19 pandemic, due to lockdown, limited mobility, as well as changes in the activity profile of some laboratories, the restriction also applied to access to various screening tests, including HIV screening tests.
AIM. The aim of the study was to assess HIV testing trend during COVID-19 pandemic in laboratories in Poland and its comparison to the preceding years, with special focus on testing in the network of Voluntary Testing and Counselling (VCT) sites serving population with higher behavior risk, which increase the possibility of HIV infection.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of the changes in HIV tests number was based on the results of the annual survey of HIV tests conducted among the laboratories throughout the country. The questionnaire included data on screening and positive tests by testing site type, age group and gender. In addition, we extracted data collected in comprehensive National AIDS Centre database, based on epidemiological and behavior data collected by VCT on people who come for testing.
RESULTS. There are approximately 400,000 HIV tests annually run in general population in last years. COVID-19 pandemic, which occurred in beginning of 2020 did not have a huge impact on HIV test number among these population, because there was observed 1% decreased. Pandemic COVID-19, due to few lockdown reduced the HIV tests number among VCT clients – population with higher HIV risk infection. Tests number decreased by 44% compare to previous year, due to temporal closed of these centres. Data analysis shows that due to the pandemic, the structure of the surveyed people changed, especially in terms of age and gender, and the place where the study was performed.
CONCLUSION. We confirmed low HIV testing rates in general population and low positivity rate over the studied period. The positivity rate was higher in the testing site network targeting individuals engaging in high risk behaviors. Changes observed in HIV testing trends in recent years have been affected by the COVID-19 pandemic.

STRESZCZENIE
WSTĘP. W początkowym okresie pandemii COVID-19 ze względu na lockdown, ograniczenie możliwości poruszania się, a także zmiany profilu działalności niektórych laboratoriów, restrykcje wpłynęły również na dostępność różnych badań przesiewowych, w tym również badań przesiewowych w kierunku HIV.
CEL. Celem pracy była analiza trendu wykonywania badań w kierunku HIV w dobie pandemii COVID-19 w laboratoriach w Polsce i jego porównanie do lat wcześniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem badań wykonywanych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), które oferują anonimowe badania dla populacji o podwyższonym poziomie zachowań ryzykownych, które zwiększają ryzyko zakażenia HIV.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę zmiany liczby wykonywanych badań przeprowadzono na podstawie danych z ankiety dotyczącej liczby badań w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju.
Ankieta zawiera informacje o badaniach przesiewowych i badaniach potwierdzenia, według miejsca wykonania badania, grupy wiekowej, płci. Dodatkowo uzyskaliśmy dane z obszernej bazy danych prowadzonej przez Krajowe Centrum ds. AIDS na podstawie danych epidemiologicznych i behawioralnych zbieranych przez PKD, dotyczących osób zgłaszających się na badanie.
WYNIKI. W ostatnich latach, średnio rocznie wykonywanych jest w populacji ogólnej około 400 000 badań w kierunku HIV. Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się na początku 2020 roku nie miała jednak większego wpływu na wykonywanie badań w tej grupie, ponieważ w tym czasie zanotowano bardzo niewielki spadek liczby badań, poniżej 1%. Pandemia COVID-19, ze względu na kilka lockdownów spowodowała znaczne zmniejszenie liczby wykonanych badań wśród klientów PKD tj. populacji o podwyższonym ryzyku zakażenia HIV. Liczba wykonanych badań spadła o ponad 44% w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie w wyniku czasowego zamknięcia niektórych punktów. Z analizy danych wynika, że ze względu na pandemię uległa zmianie struktura badanych osób, szczególnie pod względem wieku oraz płci, czy miejsca wykonania badania. 
WNIOSKI. Potwierdzono niski wskaźnik testowania w kierunku HIV w populacji ogólnej i niski odsetek wyników pozytywnych na przestrzeni badanego okresu. Wskaźnik wyników dodatnich był wyższy w punktach testowania, których oferta skierowana jest do osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych. Zmiany zaobserwowane w trendach testowania w kierunku HIV, w ostatnich latach spowodowane są wpływem pandemii COVID-19.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top