PL EN
Wpływ poziomu witaminy D w organizmie na stopień ciężkości przebiegu COVID-19 – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 08-04-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(4):583-595
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. The aim of the study is to present the current state of knowledge on the influence of vitamin D levels on the severity of the course of COVID-19.
MATERIAL AND METHODS. The latest available literature was reviewed until October 30, 2020 from the PubMed database.
RESULTS. The literature reports that vitamin D has immunomodulatory and anti-inflammatory effects.
It reduces the expression of cytokines such as IL-6, TNF-α and INF-γ, regulates the activity of T helper lymphocytes, and other elements of the immune system at the molecular level. The deficiency of this vitamin promotes the activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, contributing to the development of acute respiratory distress syndrome. The severity of the course of SARS-CoV-2 infection depends on comorbidities, the development and course of which may also be affected by vitamin D levels (coagulopathies, pulmonary, cardiological, metabolic diseases). Most of the analyzed research studies from different countries indicated a relationship between insufficient vitamin D levels and a more severe course of COVID-19 and an increase in mortality due to it, especially among the elderly. Researchers agree that further analyzes are necessary concerning both the influence of the vitamin D blood serum levels on the morbidity and mortality due to COVID-19 as well as the use of its supplementation in the struggle against SARS-CoV-2 virus. There are reports of possible beneficial interactions of vitamin D with other substances, such as quercetin, estradiol, some microelements, and other vitamins.
CONCLUSIONS. Maintaining an adequate level of vitamin D has a positive effect on the functioning of the immune system. At the moment, there is insufficient evidence to establish a clear relationship between vitamin D levels and the severity of COVID-19. It is necessary to conduct further research on a larger study group. The literature does not mention the use of vitamin D as a medication for COVID-19. People at risk of vitamin D deficiency should consider vitamin D supplementation at the current time of the pandemic.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu poziomu witaminy D na stopień ciężkości przebiegu COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano przeglądu najnowszej dostępnej literatury do dnia 30.10.2020 z bazy danych PubMed.
WYNIKI. Witamina D ma działanie immunomodulujące i przeciwzapalne. Zmniejsza ekspresję cytokin takich, jak IL-6, TNF-α i INF-γ, reguluje działanie limfocytów T pomocniczych oraz innych elementów układu odpornościowego na poziomie molekularnym. Niedobór tej witaminy sprzyja aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, przyczyniając się do rozwoju zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Stopień ciężkości przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 zależy od chorób współistniejących, na których rozwój i przebieg poziom witaminy D również może mieć wpływ (koagulopatie, schorzenia pulmonologiczne, kardiologiczne, metaboliczne). Większość analizowanych prac badawczych z różnych krajów wskazała na związek niewystarczającego poziomu witaminy D z cięższym przebiegiem COVID-19 i zwiększeniem śmiertelności z jej powodu, szczególnie wśród osób starszych. Badacze są zgodni co do konieczności prowadzenia dalszych analiz dotyczących zarówno wpływu poziomu witaminy D w surowicy krwi na zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19, jak i wykorzystywania jej suplementacji w walce z wirusem SARS-CoV-2. Pojawiają się doniesienia o możliwych korzystnych interakcjach witaminy D z innymi znanymi substancjami, takimi jak kwercetyna, estradiol, niektóre mikroelementy i inne witaminy.
WNIOSKI. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu witaminy D wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie ma na ten moment wystarczających dowodów na stwierdzenie jednoznacznego związku między poziomem witaminy D a ciężkością przebiegu COVID-19. Autorzy nie postulują za zastosowaniem witaminy D jako leku na chorobę COVID-19. Osoby z grupy ryzyka niedoboru witaminy D powinny rozważyć jej suplementację w obecnym czasie pandemii.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top