PL EN
Zachorowalność na COVID-19 wsród chorych po ortotopowym przeszczepieniu serca – obserwacja jednoośrodkowa
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 08-04-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(4):596-605
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. The study is a prospective clinical observation of patients after orthotopic heart transplantation in a large academic medical center in relation to COVID-19 morbidity. The study population was comprised of 552 patients. All patients were consulted and advised by telephone as regards the prophylaxis of SARS-CoV-2 infection. Hospital and outpatient follow-ups were limited to the minimum. Preventive modification of immunosuppression was not recommended in relation to the pandemic. Three patients with multiple comorbidities (a woman aged 60, a man aged 59, and another man aged 83; 2.25 years, 5.5 years, and 7.5 years after heart transplantation, respectively) and one patient with concomitant arterial hypertension (a woman aged 48, 5.5 years after heart transplantation) presented with a symptomatic COVID-19 infection. Three of the patients were on tacrolimus immunosuppression, and both female patients were additionally on therapy with mycophenolate mofetil, which was discontinued following the diagnosis of infection. One male patient received combined therapy of cyclosporine A and mycophenolate mofetil. The 60-year-old woman presented with gastrointestinal manifestations of the COVID-19 infection which were of moderate severity. The recovery was achieved. The 59-year-old man presented with myocardial infarction, exacerbated renal insufficiency that required hemodialysis and cardiorespiratory failure complicated by bacterial sepsis. As a result, the patient died.
The 83-year-old male patient reporting fever, myalgia, fatigue, cough and dyspnea was admitted to hospital and deceased due to septic shock two days after admission. The 48-year old woman who presented with mild symptoms of the upper respiratory tract infection recovered after two weeks. Symptomatic treatment was used in all the patients. Another male patient (aged 45 years, 8 years after orthotopic heart transplant with no significant comorbidities) was an asymptomatic carrier of SARS-CoV-2 and remained under hospital care.
Conclusions: Of 552 patients after orthotopic heart transplantation, two SARS-CoV-2-related deaths were reported.

STRESZCZENIE
Praca jest prospektywną obserwacją kliniczną zachorowalności na COVID-19 wśród chorych po ortotopowym przeszczepieniu serca pozostających pod opieką ambulatoryjną dużego ośrodka akademickiego. Badana populacja obejmowała 552 pacjentów po ortotopowym przeszczepieniu serca. Wszystkim chorym udzielono teleporad odnośnie profilaktyki infekcji SARS-CoV2. Wizyty szpitalne i kontrole w poradni zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Nie zalecano prewencyjnej modyfikacji farmakoterapii w związku z pandemią.
U trzech chorych z licznymi chorobami współistniejącymi (kobieta lat 60, mężczyzna lat 59 oraz mężczyzna lat 83, odpowiednio 2,25, 5,5 i 7,5 lat po transplantacji) oraz u jednego pacjenta ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym (kobieta lat 48, 5,5 lat po przeszczepieniu serca) wystąpiła objawowa infekcja. Trzech chorych otrzymywało immunosupresję złożoną takrolimusu w monoterapii, pacjentki otrzymywały dodatkowo mykofenolan mofetylu, który został czasowo wstrzymany po rozpoznaniu infekcji. Jeden chory otrzymywał terapię złożoną z cyklosporyny A i mykofenolanu mofetylu. U 60-letniej kobiety wstąpiły objawy ze strony układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu. Uzyskano wyzdrowienie. 59-letni mężczyzna został przyjęty z objawami zawału serca, zaostrzeniem przewlekłej choroby nerek, wymagającej dializoterapii oraz niewydolności krążeniowo-oddechowej powikłanej przez posocznicę bakteryjną; chory zmarł. 83-letni chory zgłaszający gorączkę, bóle mięśniowe, kaszel i duszność został przyjęty do szpitala i zmarł w objawach wstrząsu septycznego dwa dni po przyjęciu. 48-letnia chora prezentowała łagodne objawy ze strony górnych dróg oddechowych, wyzdrowiała po 2 tygodniach. U wszystkich chorych stosowano leczenie objawowe. U jednego chorego (45 lat, 8 lat po transplantacji serca, bez istotnych chorób współistniejących) stwierdzono bezobjawowe nosicielstwo SARSCoV-2, z obawy przed nagłym pogorszeniem pozostawał pod opieką szpitalną.
Wnioski: Spośród 552 chorych po ortotopowym przeszczepieniu serca odnotowano dwa zgony związane z SARS-CoV-2.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top