PL EN
Choroby zakaźne w Polsce w 2018 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 08-04-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(4):569-582
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
OBJECTIVE OF THE ARTICLE. The introductory text to the Epidemiological Chronicle (EC) of the Epidemiological Review contains data on the incidence of infectious and parasitic diseases in Poland in 2018 compared to 2017 data and medians from 2012-2016. It is a general overview of the epidemiological situation of infectious and parasitic diseases in Poland. With regard to selected diseases, widening and deepening picture is in the content of remaining articles of the epidemiological chronicle.
MATERIAL AND METHODS. The source data for this article are mainly individual reports submitted by doctors to the County Sanitary/Epidemiological Stations. The basic material of this study is the data published in the bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2018” and “Immunization in Poland in 2018”, as well as data published in the reports “Influenza and suspected influenza in Poland in 2018”.
Data on deaths due to infectious diseases come from the summaries of the Demographic Research Department of the Central Statistical Office.
RESULTS AND THE DISCUSSION. As in previous years, the highest incidence was recorded in the category of upper respiratory tract infections and, but to a much lesser extent, gastrointestinal infections. For at least two decades, there has been a shift in the profile of gastrointestinal infections characterized by an increase in viral infections compared to bacterial infections. Regarding healthcare associated infections, rotavirus infections predominate among children and C. difficile infections among adults. The later creates a serious, growing problem, largely related to the use of antibiotics, but also to fecal-oral transmission. Among infectious diseases, C. difficile caused the highest number of deaths in 2018.
Viral infection of the liver continues to be an important problem. Apart from hepatitis B and C, this also applies to hepatitis A, which took the form of an epidemic in 2017. In 2018, the incidence decreased by more than a half, but still the number of cases was about thirty times higher than for the median from 2012-2016.
Despite declining tendency for many years, the incidence of tuberculosis still remains above the numbers recorded in the developed countries of Western Europe.
In other disease groups, there was no marked increase in risk compared to previous years.

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Artykuł wstępny do Kroniki Epidemiologicznej (KE) Przeglądu Epidemiologicznego zawiera dane dotyczące zapadalności na choroby zakaźne i pasożytnicze w Polsce w 2018 r. w porównaniu z danymi z 2017 r. i medianami z lat 2012-2016. Jest to ogólny przegląd sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce. W odniesieniu do wybranych chorób jego rozwinięcie i pogłębienie stanowią pozostałe artykuły kroniki epidemiologicznej.
MATERIAŁ I METODY. Dane źródłowe do tego artykułu stanowią głównie indywidualne zgłoszenia od lekarzy przekazywane do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Podstawowym materiałem niniejszego opracowania są dane opublikowane w biuletynach „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku”, oraz dane opublikowane w meldunkach „Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce” w 2018 r.
Dane dotyczące zgonów z powodu chorób zakaźnych pochodzą z zestawienia Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE. Podobnie jak w poprzednich latach najwyższą zapadalność odnotowano w kategorii infekcji górnych dróg oddechowych oraz, ale w znacznie mniejszym zakresie, infekcji żołądkowojelitowych. Co najmniej od dwu dekad występuje zmiana profilu zakażeń układu pokarmowego charakteryzująca się wzrostem zakażeń o etiologii wirusowej w porównaniu z zakażeniami bakteryjnymi. W odniesieniu do zakażeń związanych z opieką zdrowotną wśród dzieci dominują zakażenia rotawirusem, a wśród dorosłych zakażenia C. difficile, które stanowią poważny, narastający problem, w dużej mierze związany ze stosowaniem antybiotyków, ale również z transmisją fekalno-oralną. Wśród chorób zakaźnych C. difficile spowodowało w 2018 r. największą liczbę zgonów.
Wirusowe zakażenia wątroby są nadal ważnym problemem. Dotyczy to prócz wzw B i C również zapalenia wątroby typu A, które w 2017 r, przybrało formę epidemii. W 2018 r. nastąpił spadek zapadalności o ponad połowę, lecz nadal liczby zachorowań były około trzydziestokrotnie wyższe niż dla mediany z lat 2012-2016.
Mimo wieloletniej tendencji spadkowej zapadalność na gruźlicę pozostaje nadal w przedziale powyżej liczb notowanych w rozwiniętych krajach Europy zachodniej.
W innych grupach chorób nie było wyraźnego wzrostu zagrożeń w porównaniu z poprzednimi latami.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top