PL EN
Skuteczność szczepienia przeciw grypie u pediatrycznych pacjentów zakażonych HIV w sezonie epidemicznym 2016-2017
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 08-04-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(4):667-675
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
BACKGROUND. Pediatric patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) are at risk of developing severe influenza. Vaccination against influenza in HIV (+) children in Poland is recommended and free of charge. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of influenza vaccination in this group of patients.
MATERIAL AND METHODS. The study group consisted of 25 HIV-infected children, patients of the Department of Paediatric Infectious Diseases in Wrocław, vaccinated against influenza from September to December 2016. The incidence of influenza and influenza-like diseases was monitored from December 1, 2016 to April 15, 2017. IgG / IgM against influenza A and B by ELISA and against AH1N1 by HI method before vaccination and 4-6 weeks after vaccination were determined. Nasopharyngeal swabs of influenza RNA for PCR testing were collected in each patient during each hospitalization in the epidemic season.
RESULTS. In the 2016/2017 epidemic season, none of the patients developed symptomatic influenza or any other flu-like infection with fever. Influenza A virus RNA was detected in nasopharyngeal swabs in 8 patients, none of them presented any clinical symptoms of infection. Positive pre-vaccination IgG levels against influenza A and B were detected in 36% (9/25) and 68% (17/25) of patients, respectively. After vaccination, positive concentrations were found in 56% (14/25) and 80% (20/25) of patients, respectively. Positive concentration of IgM antibodies was achieved by 60% (15/25) of the respondents - for influenza A and 52% (13/25) - for influenza B. In 11 patients (45.8%) before vaccination, protective titres of antibodies against H1 haemagglutinin were obtained, after the vaccination the proportion of patients with a protective titer was 52.4%.
CONCLUSIONS. Influenza vaccination in HIV-infected children is effective in preventing symptomatic influenza virus infection but does not prevent transmission of infection in the population. Annual influenza vaccination and seasonal natural infections with influenza viruses result in the persistence of measurable antibody levels until the next epidemic season.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Pediatryczni pacjenci zakażeni ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu grypy. Szczepienia przeciw grypie dzieci HIV(+) w Polsce są zalecanie i bezpłatne.
Celem badania była ocena skuteczności szczepienia przeciw grypie w tej grupie pacjentów.
MATERIAŁ I METODY. Badano 25 dzieci zakażonych HIV, pacjentów Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu, zaszczepionych przeciw grypie od IX do XII 2016 r. Monitorowano zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne od 01 XII 2016 do 15 IV 2017. Oznaczono IgG/IgM przeciwko wirusom grypy A i B metodą ELISA oraz przeciwko AH1N1 metodą ZH przed szczepieniem oraz 4-6 tygodni po szczepieniu.
U każdego pacjenta, przy okazji każdej wizyty w klinice w sezonie epidemicznym pobierano wymazy na badanie PCR RNA.
WYNIKI. W sezonie epidemicznym 2016/17 żaden z pacjentów nie zachorował na objawową na grypę ani inną infekcję grypopodobną z gorączką. W wymazach z nosogardła u 8 pacjentów wykryto RNA wirusa grypy A, żaden z nich nie prezentował objawów klinicznych infekcji. Dodatnie stężenia IgG przeciwko grypie A i B przed szczepieniem wykryto odpowiednio u 36% (9/25) i 68% (17/25) pacjentów. Po szczepieniu dodatnie stężenia wykazało odpowiednio u 56% (14/25) i 80% (20/25) pacjentów. Dodatnie stężenie przeciwciał w klasie IgM uzyskało 60% (15/25) badanych – dla grypy A i 52% (13/25) – dla grypy B. U 11 pacjentów (45,8%) przed szczepieniem wykazano ochronne miano przeciwciał przeciwko hemaglutyninie H1, po szczepieniu odsetek pacjentów z ochronnym mianem wynosił 52,4%.
WNIOSKI. Szczepienia przeciw grypie u dzieci zakażonych HIV skutecznie zapobiegają objawowym zakażeniom wirusami grypy, ale nie zapobiegają transmisji zakażeń w populacji. Coroczne szczepienia przeciwko grypie i sezonowe zakażenia naturalne wirusami grypy skutkują utrzymywaniem się oznaczalnych stężeń przeciwciał do następnego sezonu epidemicznego.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top