PL EN
Jersinioza w Polsce w latach 2018-2020
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-04-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(4):604-615
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
AIM. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2018-2020 and compare it to previous years.
MATERIAL AND METHODS. To assess the epidemiological situation of yersiniosis in Poland, data from individual case reports prepared by Sanitary Epidemiological Stations as part of routine epidemiological surveillance were used. Incidence, number of cases and data on hospitalizations by voivodship included in the bulletins “Infectious Diseases and Poisons in Poland” for 2015-2020 were also used.
RESULTS. In 2018-2020, a total number of 542 cases of yersiniosis were registered, including 456 intestinal and 86 extraintestinal forms. The incidence in 2018 was 0.53/100,000 in 2019 0.59/100,000 and in 2020 0.29/100,000. The number of cases in 2020 compared to 2019 decreased by 52%, and compared to 2018 by 45.8%. The percentage of hospitalizations in each year was at a similar level of 65.5% in 2018, 62.4% in 2019, and 60% in 2020. The highest incidence was noted in the 0-4 age group at 44.7% of cases in 2018, 42.9% in 2019 and 55.6% in 2020, respectively (all cases of the intestinal form). The predominant species was Y. enterocolitica in both intestinal and extraintestinal forms. The most common serotype was serotype O:3, which was identified in 34 isolates in 2018, 43 isolates in 2019 and 9 isolates in 2020.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Since 2009, Poland has had a decreasing trend in the incidence of yersiniosis. In 2020, both Poland and Europe saw a sharp decline in the number of cases compared to previous years. This is a result of the occurrence of the COVID-19 pandemic in March 2020, during which many measures were introduced to limit the spread of the SARS-CoV-2 virus, which may also have affected the number of other infections. Although the numbers of cases and incidence of yersiniosis among children under the age of 5 are the highest compared to other age groups, the highest number of hospitalizations was reported in the 10-19 age group, which most likely reflects the decreasing number of laboratory tests ordered on an outpatient basis with age and the significant underreporting of cases in this and older age groups.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce w latach 2018-2020 i porównanie jej do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Do oceny sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce wykorzystano dane z indywidualnych opisów przypadków sporządzonych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach rutynowego nadzoru epidemiologicznego. Użyto również współczynników zapadalności, liczby przypadków i danych dotyczących hospitalizacji według województw zawartych w biuletynach „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2015-2020.
WYNIKI. W latach 2018-2020 łącznie zarejestrowano 542 przypadki jersiniozy, w tym 456 postaci jelitowej i 86 postaci pozajelitowej. Zapadalność w 2018 r. wynosiła 0,53/100 tys., w 2019 r. 0,59/100 tys., a w 2020 r. 0,29/100 tys. Liczba przypadków w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 52%, a w porównaniu do 2018 r. o 45,8%. Odsetek hospitalizacji w poszczególnych latach był na podobnym poziomie 65,5% w 2018 r., 62,4% w 2019 r. oraz 60% w 2020 r. Najwyższą liczbę zachorowań odnotowano w grupie wieku 0-4 lata odpowiednio 44,7% zachorowań w 2018 r., 42,9% w 2019 r. oraz 55,6% w 2020 r. (wszystkie zachorowania na postać jelitową). Przeważał gatunek Y. enterocolitica zarówno w postaci jelitowej jak i pozajelitowej. Najczęściej występującym serotypem był serotyp O:3, który określono dla 34 izolatów w 2018 r., 43 izolatów w 2019 r. i 9 izolatów w 2020 r.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Od 2009 r. w Polsce utrzymuje się trend spadkowy zachorowań na jersiniozę. W 2020 r. zarówno w Polsce jaki i w Europie zaobserwowano gwałtowny spadek liczby zachorowań w porównaniu do poprzednich lat. Jest to skutek wystąpienia w marcu 2020 pandemii COVID-19 podczas której wprowadzono wiele środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, które również mogły wpłynąć na liczbę innych zakażeń. Choć liczby zachorowań i zapadalność na jersiniozę wśród dzieci poniżej 5 roku życia są najwyższe w porównaniu do pozostałych grup wieku to najwięcej hospitalizacji odnotowano w grupie wieku 10-19 lat, co najprawdopodobniej świadczy o zmniejszającej się wraz z wiekiem liczbie badań laboratoryjnych zlecanych ambulatoryjnie i znacznym niedorejestrowaniu zachorowań w tej i starszych grupach wieku.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top