PL EN
Giardioza (lamblioza) w Polsce w 2020 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-04-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(4):616-625
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
OBJECTIVE. Assessment of the epidemiological situation of giardiasis in Poland in year 2020.
MATERIAL AND METHODS. The assessment of the epidemiological situation of giardiasis in Poland in 2020 was performed on the basis of aggregated data from the annual bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland” for the years 2006-2020, data on individual cases collected for the purposes of epidemiological surveillance in the EpiBaza system, and data from food-borne outbreak investigations recorded in the Registry of Epidemic Outbreaks (ROE).
RESULTS. The number of new cases of giardiasis reported in Poland in 2020 amounted to 358 cases (incidence rate 0.9 per 100,000 population) and was about 2 times lower than in 2019 (784 cases) and 2.5 times lower than in 2018 (928 cases). In 2020, there was a further decrease in the number of registered cases, but it was much more pronounced than in the preceding years. As in previous years, no deaths from giardiasis were recorded. The downward trend in hospitalizations continued and in 2020 they accounted for approximately 12.6% of all cases, in 2019 the percentage was 15.2% and in 2018 – 19.4%. Most cases met the definition of a confirmed case, with 1 patient meeting the criteria of a probable case. In 2020, 6 outbreaks of giardiasis were reported, which is a decrease compared to 2019 (12 outbreaks) and thus means a reversal of the upward trend occurring at least since 2017.
CONCLUSIONS. Data for 2020 should be interpreted taking into account the effect of the COVID-19 pandemic, which could have resulted in changes in long-term trends, but in particular contributed to a strong decrease in the number of cases not only of giardiasis, but also of other infectious diseases. In 2020, almost all EU/EEA countries reported a decrease in the incidence of giardiasis similar to that in Poland. However, as in 2019, in 2020 Poland differed from other EU/EEA countries in terms of incidence by age and sex.

STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce w 2020 r.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce w 2020 r. została przeprowadzona na podstawie zagregowanych danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2006-2020, danych o indywidualnych przypadkach gromadzonych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego w systemie EpiBaza oraz danych z dochodzeń w ogniskach przenoszonych drogą pokarmową zgromadzonych w Rejestrze Ognisk Epidemicznych (ROE).
WYNIKI. Liczba nowych przypadków giardiozy odnotowanych w Polsce w roku 2020 r. wynosiła 358 zachorowań (współczynnik zapadalności 0,9 na 100 tys. ludności) i była około 2 razy niższa niż w 2019 r. (784 zachorowania) oraz 2,5 razy niższa niż w 2018 r. (928 zachorowań). W roku 2020 odnotowano dalszy spadek liczby rejestrowanych zachorowań, lecz był on znacznie silniejszy niż w ubiegłych latach. Podobnie jak w poprzednich latach, nie odnotowano żadnych zgonów z powodu giardiozy. Trend spadkowy hospitalizacji utrzymał się i w 2020 r. stanowiły one około 12,6% wszystkich zachorowań, w 2019 r. odsetek wynosił 15,2% i w 2018 – 19,4%. Większość przypadków spełniała kryteria definicji przypadku potwierdzonego, odnotowano 1 przypadek, który spełniał kryteria przypadku prawdopodobnego. W 2020 r. zgłoszono 6 ognisk zachorowań na giardiozę, co stanowi spadek w porównaniu do 2019 r. (12 ognisk) i tym samym oznacza odwrócenie trendu wzrostowego występującego co najmniej od 2017 r.
WNIOSKI. Dane za 2020 r. należy interpretować z uwzględnieniem efektu pandemii COVID-19, która mogła wpłynąć na zmiany wieloletnich trendów, ale przede wszystkim przyczyniła się do silnego spadku liczby zachorowań nie tylko giardiozy, ale również innych chorób zakaźnych. W 2020 r. prawie we wszystkich krajach UE/EOG odnotowano spadek zachorowań na giardiozę podobny do tego w Polsce. Natomiast, tak jak w 2019 r., w 2020 Polska różniła się pod względem zachorowań wg wieku i płci od innych krajów UE/EOG.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top