PL EN
Poziom ochronnych przeciwciał poszczepiennych u pracowników NIZP-PZH po podaniu szczepionki firmy Pfizer przeciwko C
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 14-07-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(1):3-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. The new SARS-CoV-2 coronavirus, first recognized in China in 2019, within a few months caused a global pandemic of a disease called COVID-19. The high incidence and mortality of COVID-19 was the reason for the beginning of intensive work on the development of an effective vaccine. In Poland, mass vaccinations against this disease began at the end of December 2020.
OBJECTIVES. The aim of the presented study was to determine the effectiveness of stimulating the production of specific antibodies for SARS-CoV-2 by the Pfizer vaccine.
MATERIAL AND METHODS. The presence of IgA and IgG antibodies to the spike (S protein) of SARSCoV-2 was tested by the ELISA/Euroimmun in serum samples obtained from 140 the employees of NIPH-NIH (137 were vaccinated). In addition, the presence of IgG antibodies to S protein, nucleoprotein, and mixture of both in selected serum samples was tested by the newly developed in NIPH-NIH in-house ELISA assay.
RESULTS. IgA and IgG antibodies to the S protein of the SARS-CoV-2 were detected by ELISA/Euroimmun, respectively in 136 and in all 137 vaccinated persons. There were no statistically significant differences in the level of antibodies depending on the sex and age of the vaccinated persons. Slightly higher levels of antibodies have been demonstrated in vaccinated subjects with documented preexisting SARS-CoV-2 immunity compared to subjects without COVID-19 history. The presence of IgA and IgG antibodies was found in respectively, 18 (45.0%) and all 40 (100.0%) tested vaccinated persons by the in-house ELISA with mixture antigen. The study showed that ELISA assay with N protein as an antigen may enable the distinction between antibodies acquired after infection and after vaccination. 
CONCLUSIONS. The results obtained in the presented study clearly demonstrate the high effectiveness of the Pfizer vaccine in stimulation of the human immune system to produce antibodies specific for the S protein of the SARS-CoV-2. It is necessary to continue testing vaccine antibody levels at various times after vaccination to determine the potential duration of humoral immunity.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Nowy koronawirus SARS-CoV-2, rozpoznany po raz pierwszy w Chinach w 2019 roku, w ciągu kilku miesięcy spowodował światową pandemię choroby nazwanej COVID-19. Wysoka zachorowalność i śmiertelność COVID-19 była przyczyną rozpoczęcia intensywnych prac nad opracowaniem skutecznej szczepionki. W Polsce masowe szczepienia przeciwko tej chorobie rozpoczęto pod koniec grudnia 2020 roku.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena skuteczności stymulacji przez szczepionkę firmy Pfizer produkcji swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 przeciwciał u szczepionych osób.
MATERIAŁ I METODY. Obecność przeciwciał klasy IgA i IgG dla białka S wirusa SARS-CoV-2 poszukiwano odczynem ELISA/Euroimmun w próbkach surowicy pobranych od 140 pracowników NIPH-PZH (137 osób było szczepionych). Dodatkowo, obecność przeciwciał klasy IgG dla białka S, nukleoproteiny oraz mieszaniny tych dwóch białek w wybranych próbkach surowicy została przebadana przy użyciu nowo opracowanego w NIZP-PZH testu in-house ELISA.
WYNIKI. Przeciwciała klasy IgA i IgG przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2 wykryto testem ELISA/Euroimmun odpowiednio u 136 i u wszystkich 137 zaszczepionych osób. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic poziomu przeciwciał w zależności od płci i wieku osób zaszczepionych. Nieco wyższy poziom przeciwciał wykazano u zaszczepionych osób z udokumentowaną wcześniej odpornością na SARS-CoV-2 w porównaniu z osobami bez historii COVID-19. Obecność przeciwciał klasy IgA odczynem in-house ELISA wykazano u 18 (45,0%), a przeciwciał klasy IgG u wszystkich 40 (100,0%) badanych szczepionych osób. Przeprowadzone badania wykazały, że test ELISA z białkiem N, jako antygenem umożliwia rozróżnienie przeciwciał nabytych po zakażeniu od przeciwciał indukowanych po szczepieniu.
WNIOSKI. Uzyskane w prezentowanej pracy wyniki wskazują jednoznacznie na wysoką skuteczność stymulacji przez szczepionkę firmy Pfizer układu odpornościowego ludzi do produkcji przeciwciał swoistych dla białka S wirusa SARS-CoV-2. Konieczne jest kontynuowanie badania poziomu przeciwciał poszczepiennych w różnych okresach po przyjęciu szczepionki w celu określenia potencjalnego czasu utrzymywania się odporności typu humoralnego.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top