PL EN
Terytorialne zróżnicowanie sytuacji epidemiologicznej zakażeń wirusem SARS-COV-2 w województwie śląskim, Polska
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 13-01-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(3):432-440
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) and related to infection COVID-19 (coronavirus disease 2019) remain a new and global challenge for public health. Due to the location, specifics of employment, and the high density of population in the Silesia voivodeship it is appropriate to study the available epidemiological data in a region with a potentially higher risk of infection.
MATERIALS AND METHODS. In the descriptive model of the study, data on the number of infected, hospitalized, and dead people due to SARS-CoV-2 infection were analyzed. The source of information was daily reports conducted by the Provincial Sanitary and Epidemiological Station in Katowice, in the period from March 5 to August 18, 2020.
RESULTS. Results of antigenic molecular tests for SARS-CoV-2 infection in the Silesian voivodeship indicate that in the first half of 2020, the infection rate was approximately 5% and the symptomatic form of the disease was approximately 20%.
CONCLUSIONS. The analysis of the frequency of infection and mortality in the poviats reveals a large variation in the occurrence of both phenomena, but the explanation of this difference is not possible due to the descriptive nature of the analysis and the secondary form of epidemiological data.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i związana z nim choroba COVID-19 stanowią nowe, globalne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Z uwagi na lokalizację i specyfikę zatrudnienia oraz duże zagęszczenie liczby mieszkańców w województwie śląskim, celowe jest badanie dostępnych danych epidemiologicznych w regionie o potencjalnie większym ryzyku zakażenia.
MATERIAŁ I METODY. W modelu badania opisowego przeanalizowano dane o liczbie zakażonych, liczbie zgonów i osób hospitalizowanych w związku z zakażeniem SARS-CoV-2. Źródłem informacji były dzienne raporty prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, w okresie od 05 marca do 18 sierpnia 2020 roku.
WYNIKI. Wyniki antygenowych badań molekularnych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 roku częstość zakażeń kształtowała się na poziomie około 5%, a częstość objawowej postaci choroby na poziomie około 20%.
WNIOSKI. Analiza częstości zakażeń oraz śmiertelności w układzie terytorialnym województwa (powiaty) ujawnia duże zróżnicowanie występowania obu zjawisk, przy czym wyjaśnienie tego zróżnicowania nie jest możliwe ze względu na opisowy charakter analizy oraz tzw. wtórną postać danych epidemiologicznych.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top