PL EN
Wybrane aspekty “Praxis” Pierre’a Bourdieu w obszarze podejmowania decyzji o terapii i opiece medycznej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 08-12-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(3):314-329
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
In the era of increasingly developing medical services, decision-making about therapy and care is conditioned not only by medical and psychological factors, but also by increasingly institutional and social factors. Which of the factors of the social environment and medical institutions play the greatest role in the process of deciding on therapy and medical care? In seeking answers to the questions posed, reference was made to the theory of “praxis” by P. Bourdieu. These theoretical concepts: habitus, capital field, have been presented in such a way that it is possible to see their impact on the decisions of patients and medical staff and to take into account the dependencies and mutual influences between them. The article refers to Polish and English-language literature. Research results and theoretical conclusions on the impact of social factors and the direct institutional environment on the decision formation of various entities involved in the decision-making process have been presented.

STRESZCZENIE
W dobie coraz bardziej rozwijających się usług medycznych, podejmowanie decyzji o terapii i opiece jest uwarunkowane nie tylko czynnikami medycznymi i psychologicznymi, ale coraz bardziej instytucjonalno-społecznymi. Jakie czynniki środowiska społecznego i instytucji medycznych odgrywają największą rolę w procesie decydowania o terapii i opiece medycznej? Szukając odpowiedzi na postawione pytanie odwołano się do teorii „praxis” P. Bourdieu. Wymienione koncepcje teoretyczne: habitus, kapitał pole, zostały zaprezentowane w taki sposób, aby można było dostrzec ich wpływ na decyzje pacjentów i personelu medycznego oraz uwzględnić zależności i wzajemne wpływy, zachodzące między nimi. W artykule odwołano się do piśmiennictwa polskiego i anglojęzycznego. Zaprezentowano wyniki badań i wnioski teoretyczne, dotyczące wpływu czynników społecznych oraz bezpośredniego środowiska instytucjonalnego na kształtowanie się decyzji różnorodnych podmiotów biorących udział w procesie decyzyjnym.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top