PL EN
Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet cierpiących na wysiłkowe i mieszane nietrzymanie moczu o różnym stopniu
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 07-06-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(1):84-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Urinary incontinence is a troublesome symptom that negatively affects many aspects of life among woman suffering from this disease. It disturbs social, professional and intimate relations, and thus contributes to a negative self-image, loss of self-confidence, withdrawal of a woman from social and family life, and consequently promotes negative state of mind and depression.
AIM. The aim of the study was to analyse the influence of urinary incontinence on the psychosocial functioning of women suffering from this disease.
MATERIAL AND METHODS. The study included a group of 202 women aged 40.1 ± 13.9 years. A proprietary questionnaire was used, aimed at all women who had an episode of urinary incontinence at any time in their life.
RESULTS. The impact and perception of the urinary incontinence symptoms depended on its form and severity. 
Comparing stress urinary incontinence with the mixed form, a greater severity of symptoms in women with the mixed form were observed, respectively 13.6% vs. 53.9%. Taking into account the aspects of life affected by urinary incontinence, it was found that the greatest impact UI had on the social (52.5%), then on the professional (28.7%), and the least impact on the family aspect of life (21.8%).
CONCLUSIONS. Research has shown that urinary incontinence has the greatest impact on the social aspect of the surveyed women’s life. The reported impact largely depended on the form and severity of urinary incontinence. In over 40% of women, symptoms related to urinary incontinence caused a deterioration of wellbeing and body acceptance. The mixed form was by far the most problematic and had the greatest impact on the daily functioning of women compared to, for example, the stress form.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Nietrzymanie moczu to uciążliwy objaw wpływający negatywnie na wiele sfer życia cierpiącej na to schorzenie kobiety. Zaburza relacje społeczne, zawodowe i partnerskie, a tym samym przyczynia się do negatywnego odbioru własnej osoby, utraty pewności siebie, wycofania się kobiety z życia towarzyskiego i rodzinnego, a w konsekwencji sprzyja negatywnym stanom emocjonalnym i depresji.
CEL PRACY. Celem pracy była analiza wpływu jaki wywiera nietrzymanie moczu na psychospołeczne funkcjonowanie kobiet dotkniętych tym problemem.
MATERIAŁ I METODY. W badaniach udział wzięły 202 kobiety w wieku 40,1 ± 13,9 lat. Do badań wykorzystano autorską, anonimową ankietę, która była kierowana do kobiet, u których kiedykolwiek wystąpił epizod niekontrolowanego wycieku moczu.
WYNIKI. Wpływ i uciążliwość objawów nietrzymania moczu zależały od jego postaci i stopnia nasilenia.
Porównując wysiłkowe nietrzymanie moczu z postacią mieszaną można było zaobserwować większą uciążliwość objawów u kobiet z postacią mieszaną, odpowiednio 13,6% vs. 53,9%. Biorąc pod uwagę sfery życia, na które wpływało nietrzymanie moczu stwierdzono, że największe oddziaływanie miało ono na sferę społeczną (52,5%), następnie zawodową (28,7%), kolejno seksualną (24,8%) i rodzinną (21,8%).
WNIOSKI. Badania wykazały, że nietrzymanie moczu największy wpływ wywiera na sferę społeczną badanych kobiet. Odnotowywany wpływ w dużej mierze zależał od postaci i stopnia nietrzymania moczu występującego u danej kobiety. U ponad 40% kobiet objawy związane z nietrzymaniem moczu wywoływały pogorszenie samopoczucia i akceptacji własnego ciała. Postać mieszana była zdecydowanie najbardziej uciążliwa i w największym stopniu rzutowała na codzienne funkcjonowanie kobiet w porównaniu np. do postaci wysiłkowej.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top