PL EN
Legionella sp. w instalacjach wodnych placówek nauczania i wychowania w województwie małopolskim w 2016 roku
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(2):227-237
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Bacteria Legionella sp. found in water distribution systems, especially warm, transferred to water spray devices for aerators and showers in the form of aerosols infected with them become a threat to the human inhaler.
OBJECTIVE. Assessment of colonization of the water supply network with Legionella bacteria in teaching and education facilities in Małopolska in 2016 year.
MATERIAL AND METHODS. The results of water samples taken from plumbing installations were analyzed in teaching and education facilities by employees of the State Sanitary Inspection of the Lesser Poland Voivodeship.
RESULTS. The results of 366 testing hot water samples in 111 teaching and education centers in Małopolska have shown that in 123 testing samples (33,6%) in 48 centers (43,2%) the water sample was colonized with Legionella sp. and the water quality did not meet the requirements of the current ordinance of the Minister of Health.
CONCLUSIONS. It is justified to periodically monitor the presence of Legionella sp. in water supply installations in teaching and education centers and taking action to reduce the colonization of these bacteria.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Bakterie Legionella sp. bytujące w systemach dystrybucji wody, zwłaszcza ciepłej, przeniesione do urządzeń rozpylających wodę perlatorów i pryszniców w formie zakażonych nimi aerozoli stają się zagrożeniem dla inhalującego je człowieka.
CEL PRACY. Ocena kolonizacji sieci wodociągowej bakteriami Legionella sp. w placówkach nauczania i wychowania w Małopolsce w 2016 r.
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano wyniki badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowych w placówkach nauczania i wychowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego.
WYNIKI. Wyniki badań 366 próbek ciepłej wody użytkowej w 111 obiektach nauczania i wychowania na terenie województwa małopolskiego wykazały, iż w 123 próbach (33,6%) w 48 obiektach (43,2%) była skolonizowana pałeczkami Legionella sp. i jakość wody nie odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia.
WNIOSKI. Uzasadnione jest cykliczne monitorowanie obecności pałeczek Legionella sp. w instalacjach wodociągowych obiektów nauczania i wychowania i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia kolonizacji tymi bakteriami.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top