PL EN
Porównanie stylu życia i stanu odżywienia kobiet z zespołem metabolicznym i bez zespołu metabolicznego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 02-02-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(3):344-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Zespół metaboliczny (MetS) wobec rosnącej epidemii otyłości i cukrzycy stanowi jeden z największych problemów zdrowotnych. Za powstanie i rozwój MetS odpowiadają czynniki związane ze stylem życia i złe nawyki.
CEL PRACY. Celem badania było porównanie i sprawdzenie czy kobiety z MetS przestrzegały zasad zdrowego żywienia i prowadziły zdrowszy tryb życia niż kobiety bez MetS oraz porównanie wpływu stylu życia kobiet na ich stan odżywienia.
MATERIAŁ I METODY. W badaniu wzięło udział 167 kobiet w wieku 20-78 lat. Zgodnie z wytycznymi wszystkie badania wykonane były na czczo. Porównanie poszczególnych zmiennych ilościowych pomiędzy grupami wykonano za pomocą testu t-Studenta dla pomiarów niezależnych lub za pomocą testu U Manna-Whitneya. Zależność pomiędzy zmiennymi ilościowymi była weryfikowana współczynnikiem korelacji Spearmana. Wszystkie testy statystyczne oparto na poziomie istotności p<0,05.
WYNIKI. U kobiet z MetS częściej występowały złe nawyki takie jak: palenie papierosów, dosładzanie napojów, dosalanie potraw na talerzu, natomiast spożycie alkoholu było częstsze u kobiet bez MetS, ale stwierdzono istotnie statystycznie dodatnią korelację pomiędzy spożyciem alkoholu a stężeniem HDL-cholesterolu w obu grupach. Wykazano u kobiet z MetS istotnie statystycznie większą masę ciała, wskaźnik BMI, obwody talii i bioder (p<0,001), istotnie statystycznie dodatnią zależność pomiędzy dosładzaniem napojów a stężeniem triglicerydów (r=0,2699, p=0,015). U kobiet bez MetS stwierdzono istotnie statystycznie ujemną korelację pomiędzy stężeniem HDL-cholesterolu i paleniem papierosów (r=-0,2709, p=0,014). U kobiet z MetS średnie skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz średnie stężenie cholesterolu całkowitego (p<0,001), LDL-cholesterolu (p=0,007), trójglicerydów (p<0,001) i glukozy (p<0,001) w surowicy krwi były istotnie statystycznie większe niż u kobiet bez MetS.
WNIOSKI. Wykazano błędy żywieniowe w obu grupach m.in. niedobory wapnia, folianów, żelaza, witaminy D oraz nadmierne spożycie sodu i fosforu. Dlatego istotne jest zapobieganie wystąpienia składowych MetS oraz edukacja i pomoc ze strony specjalistów w ustaleniu realistycznych celów zindywidualizowanych do każdego pacjenta.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top