PL EN
Ospa wietrzna w Polsce w 2018 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 13-01-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(3):411-415
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Chickenpox is a common disease in Poland, which is usually mild, but can lead to serious complications. Vaccination is an effective form of prevention. Prior to universal vaccination against chickenpox, high incidence was recorded in many countries.
In Poland, since 2003, vaccinations have been carried out recommended for people who did not suffer from chickenpox and, since 2009, obligatory vaccinations for children up to 12 years of age. particularly vulnerable to infection and children around them.
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2018, including vaccination coverage in Polish population, in comparison to previous years.
METHODS. Assessment of the epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2018. was based on the results of the analysis of aggregate data published in the annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2018” and “Protective Vaccination in Poland in 2017. In addition, the recommendations from the Protective Vaccine Program for 2018 were used.
RESULTS. In 2018, 149,565 cases of chickenpox were registered in Poland, i.e. 15.8% less than in the previous year. The incidence of chickenpox in 2018 was 389.4 per 100 thousand. and was lower than in 2017. The lowest incidence was registered in the Dolnośląskie Voivodeship - 267.5 / 100 thousand, the highest in the Pomorskie Voivodeship - 502.0 / 100 thousand. Children aged 0-4 years became ill the most (72,797). The incidence of chicken pox in men was higher than in women, and in rural areas it was higher than in urban areas. Hospitalization due to chickenpox in 2018 covered 1,089 people, which accounted for 0.72% of the total number of registered cases.
SUMMARY. In 2018, there was a decrease in the number of smallpox cases compared to the previous year, the incidence remains lower than in 2012-2014. An effective method of disease prevention is vaccination against chickenpox, which, despite the lack of common funding, is carried out in a growing population. Further improvement of the epidemiological situation requires health education of the society in the field of primary prevention, which is based on vaccinations. As recommended, the smallpox vaccination course consists of two doses of the vaccine separated by at least 6 weeks from the previous dose.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Ospa wietrzna jest chorobą często występującą w Polsce, która zwykle przebiega łagodnie, ale może prowadzić do poważnych powikłań. Skuteczną formą zapobiegania są szczepienia. Przed wprowadzeniem powszechnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej w wielu krajach rejestrowano wysoką zapadalność.
W Polsce od 2003 r. są prowadzone szczepienia zalecane dla osób, które nie chorowały na ospę wietrzną oraz od 2009 r. obowiązkowe dla dzieci do 12 r. ż. narażone w sposób szczególny na zakażenie i dzieci z ich otoczenia.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2018 r. oraz porównanie z sytuacją w poprzednich latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2018 r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2018 r. Ponadto wykorzystano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2018 r.
WYNIKI. W 2018 r. w Polsce zarejestrowano 149 565 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 15,8% mniej niż w roku poprzednim. Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2018 wynosiła 389,4 na 100 tys. i była niższa niż w 2017 r. Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie dolnośląskim – 267,5/100 tys., najwyższą w województwie pomorskim – 502,0/ 100 tys. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku 0-4 lata (72 797). Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa niż kobiet, a mieszkańców wsi wyższa niż mieszkańców miast.
Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2018 r objęła 1 089 osób, co stanowiło 0,72% ogółu liczby zarejestrowanych zachorowań.
PODSUMOWANIE. W 2018 r. wystąpił spadek liczby zachorowań na ospę w porównaniu z poprzednim rokiem, zapadalność pozostaje na poziomie niższym niż w latach 2012-2014. Skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom są szczepienia przeciw ospie wietrznej, które pomimo braku powszechnego finansowania są wykonywane u coraz większej populacji. Dalsza poprawa sytuacji epidemiologicznej wymaga edukacji zdrowotnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, której fundament stanowią szczepienia. Zgodnie z zaleceniami cykl szczepień przeciw ospie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 6 tygodni od poprzedniej dawki.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top