PL EN
Tężec w Polsce w latach 2018-2019
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-02-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(3):361-366
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
BACKGROUND. Tetanus is an acute disease of the nervous system caused by tetanus toxin (neurotoxin) produced by tetanus bacilli (Clostridium tetani). This disease can be prevented by vaccination. In Poland, thanks to obligatory vaccinations of children and adolescents and high vaccination coverage, the disease has been practically eliminated. Less than 20 cases are recorded each year.
AIM. The aim of the work is to analyze the epidemiological indicators of tetanus in Poland in 2018-2019.
METHODS. The analysis of the Polish tetanus epidemiological situation in 2018-2019 was based on a review of data from the bulletins “Infections diseases in Poland in 2018”, “Infections diseases in Poland in 2019” and the analysis of the population immunization was made on the basis of data from the bulletins “Protective Vaccination in Poland in 2018”, “Protective Vaccination in Poland in 2019”.
RESULTS. There are 17 tetanus cases registered in 2019, in 2018 8 cases. The total incidence rate was 0.044 per 100 thousand population and was higher compared to 2018 (0.021). All reports involved hospitalized individuals.
SUMMARY. The few cases of tetanus in Poland occur mainly in people over 60 years of age. These can be linked to the lack of tetanus booster vaccination of adults.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Tężec jest ostrą chorobą układu nerwowego, spowodowaną działaniem toksyny tężcowej (neurotoksyny) wytwarzanej przez laseczki tężca (Clostridium tetani). Chorobie tej można zapobiegać przez szczepienia.
W Polsce dzięki obowiązkowym szczepieniom dzieci i młodzieży oraz wysokiemu stanowi zaszczepienia choroba ta została praktycznie wyeliminowana. Każdego roku rejestrowanych jest poniżej 20 zachorowań.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej tężca w Polsce w latach 2018-2019.
MATERIAŁ I METODY. Oceny sytuacji epidemiologicznej tężca w Polsce w latach 2018-2019 dokonano na podstawie interpretacji danych z biuletynów ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku”, ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku” oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku” i ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2019 roku”.
WYNIKI. W 2019 r. w Polsce zarejestrowano 17 przypadków tężca, zaś w 2018 r. 8 przypadków. Zapadalność ogółem wyniosła w 2019 r. 0,044 na 100 tys. mieszkańców i była wyższa w porównaniu z rokiem 2018 (0,021).
W latach 2018-2019 wszystkie zgłoszenia dotyczyły osób hospitalizowanych. Nieliczne zachorowania na tężec w Polsce występują głównie u osób po 60 r.ż. Nie odnotowano zachorowań u osób poniżej 30 r.ż.
WNIOSKI. Sporadyczne zachorowania na tężec w Polsce odnotowywane są w starszych grupach wieku. Można je powiązać z brakiem szczepień przypominających przeciw tężcowi osób dorosłych.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top