PL EN
Występowanie przeciwciał dla Helicobacter pylori u dzieci i osób dorosłych zamieszkałych w Polsce, w latach 2020-2023
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 02-02-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(3):317-326
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Bakterie Helicobacter pylori są powszechną przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego ludzi na całym świecie. W laboratoryjnej diagnostyce zakażeń wykorzystuje się różne metody mikrobiologiczne, między innymi określanie obecności swoistych przeciwciał w surowicy. Badania serologiczne mogą być również wykorzystane w badaniach epidemiologicznych mających na celu określenie częstości występowania zakażeń H. pylori na danym terenie.
CEL PRACY. Zamierzeniem podjęcia badań było uzyskanie wglądu w częstość występowania przeciwciał dla H. pylori u osób w różnym wieku zamieszkałych w Polsce, w latach 2020-2023.
MATERIAŁ I METODY. W badaniach wykorzystano próbki surowicy uzyskane w okresie I 2020 - IX 2023 od 600 osób zamieszkałych w Polsce. Do badań poziomu przeciwciał klasy IgG dla antygenów H. pylori wykorzystano odczyn immunoenzymatyczny Anty-Helicobacter pylori ELISA IgG firmy Euroimmun. Dodatkowo, w wybranych próbkach surowicy badano odczynem Western Blot obecność przeciwciał dla najważniejszych białkowych czynników zjadliwości pałeczek H. pylori.
WYNIKI. Przeciwciała IgG dla H. pylori na poziomie diagnostycznie znamiennym wykryto u 28,3% badanych osób. Najrzadziej przeciwciała dla H. pylori wykrywano u dzieci w wieku poniżej 10 roku życia (12,1%) oraz nastolatków (13,2%). U osób dorosłych, w wieku od 20 do 50 roku życia, przeciwciała te występowały częściej (23,9% do 29,5%). Statystycznie istotnie najczęściej przeciwciała dla H. pylori wykrywano u osób powyżej 50 roku życia (52,3%). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w częstości występowania przeciwciał dla H. pylori w zależności od płci badanych osób. W większości zbadanych odczynem Western Blot próbek surowicy wykryto obecność przeciwciał dla białka CagA (66,7%).
WNIOSKI. Przeprowadzone badania oraz analiza danych piśmiennictwa wykazały podobny odsetek próbek surowicy z diagnostycznie znamiennym poziomem przeciwciał dla H. pylori u osób zamieszkałych w Polsce, jak u osób zamieszkałych w innych krajach europejskich. Bardzo podobnie wygląda również epidemiologia zakażeń, charakteryzująca się niską zachorowalnością u dzieci i młodzieży oraz wzrostem częstości występowania zakażeń wraz z wiekiem badanych osób. Co istotne, w porównaniu do badań przeprowadzonych w naszym kraju kilkanaście lat temu, odsetek wyników dodatnich jest zdecydowanie niższy, co może być spowodowane poprawą warunków socjalno-bytowych i nawyków higienicznych.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top