PL EN
Zawodowe uszkodzenie słuchu w województwie podkarpackim i w Polsce w latach 2008-2017
 
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-03-2019
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(1):93-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT

INTRODUCTION. Among the population of adults, hearing loss related to occupational exposure to noise makes up ca 16%, which is the second etiological factor, after ageing, causing anomalies connected with hearing. According to statistical data, in Europe about 30 million of employees are exposed to the noise. In Poland the number equals to 187 500.
AIM. The analysis of the structure of confirmed cases of occupational hearing loss between 2008-2017 in Poland and in Podkarpackie Voivodeship.
METERIALS AND METHODS. Information related to Podkarpackie Voivodeship was obtained out of the cards verifying occupational illness, sent by National Sanitary District Inspectors from particular districts of Podkarpackie Voivodship to Podkarpacki National Provincial Sanitary Inspectorate. The data related to Poland within indicated period of time are obtained out of the studies entitled Occupational illnesses in Poland, published by Occupational Health Institute in Łódź.
RESULTS. In Poland double permanent hearing loss is decreasing. In Podkarpackie Voivodship, during the analysed period of time, the incidence of recognition of occupational hearing loss was not high, a total of 74 cases, including 1 case when the illness concerned a woman. In most cases the occupational hearing loss caused by the noise in Poland and in Podkarpackie Voivodship was revealed in industrial processing.
CONCLUSIONS. Most cases of occupational hearing loss in Poland was diagnosed with the men over 60 years old in Śląskie and Pomorskie Voivodeship, professionally linked to mining, heavy mechanical and metallurgical industry as well as means of transport. In Podkarpackie Voivodeship the increased number of diagnosed cases revealed in districts: stalowowolski, krośnieński, rzeszowski and przemyski (metallurgical and timber industry).

STRESZCZENIE

WSTĘP. W populacji osób dorosłych ok. 16% stanowią uszkodzenia słuchu powiązane z ekspozycją zawodową na hałas, który jest drugim po procesie starzenia się czynnikiem etiologicznym nieprawidłowości związanych ze słuchem. W Europie według danych statystycznych ok. 30 milionów pracowników jest narażonych na hałas - w Polsce liczba ta wynosi 187,5 tysięcy osób.
CEL PRACY. Analiza struktury stwierdzonych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w latach 2008–2017 w Polsce i w województwie podkarpackim.
MATERIAŁ I METODY. Informacje odnoszące się do województwa podkarpackiego zostały pozyskane z kart weryfikujących chorobę zawodową, wysyłanych do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego. Dane dotyczące Polski w omawianym czasookresie uzyskane są z wydawanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi opracowań pt. Choroby zawodowe w Polsce.
WYNIKI. W Polsce obustronny trwały ubytek słuchu systematycznie zmniejsza się. W województwie podkarpackim w analizowanym okresie czasu częstość rozpoznawania zawodowego uszkodzenia słuchu była niewielka łącznie 74 przypadki, w tym w 1 przypadku chorobę tą rozpoznano u kobiety. Zdecydowaną większość przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem w Polsce i w województwie podkarpackim stwierdzono w przetwórstwie przemysłowym.
WNIOSKI. Najwięcej przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w Polsce stwierdzono u mężczyzn po 60. roku życia w województwach: śląskim i pomorskim, związanych zawodowo z górnictwem, przemysłem ciężkim – maszynowym, hutnictwem i środkami transportu. W województwie podkarpackim zwiększoną liczbę przypadków stwierdzono w powiatach: stalowowolskim, krośnieńskim, rzeszowskim i przemyskim (przemysł hutniczy i drzewny).

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top