PL EN
Borelioza z Lyme w Polsce w 2019 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-10-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(2):210-214
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Lyme disease is caused by Borrelia spirochetes transmitted by ticks of the genus Ixodes.
In Poland, Lyme disease is the most common tick-borne disease. The entire territory of Poland is recognized by ECDC as an endemic area of Lyme disease. Environmental factors and climate change are responsible for the increase in the number of tick habitats, which leads to an increased risk of Lyme disease.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to present the epidemiological situation of Lyme disease in Poland in 2019 compared to the previous year.
MATERIAL AND METHODS. The analysis of the epidemiological situation of Lyme disease in Poland was based on data sent to NIPH NIH – NRI by voivodeship sanitary-epidemiological stations and published in the bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2019.”
RESULTS. In 2019, 20,630 cases of Lyme disease were registered, and 1,701 people were hospitalized. Compared to 2018, there was a shift in the incidence from the first and second quarter to the fourth quarter. The highest incidence of 107.7 / 100,000 population was recorded in the Podlaskie voivodeship, which has belonged to the voivodeships with the highest incidence in the country for many years. Despite an increase in the total number of cases by 2.4% compared to 2018, the percentage of hospitalized cases was lower than in the previous year.
SUMMARY AND CONCLUSION. Difficulties in the diagnosis of Lyme disease make it impossible to define an unequivocal trend in the epidemiological situation in Poland. A slight increase in the incidence may result from the growing number of infected ticks and a better understanding of the problem of Lyme diagnosis by doctors.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Borelioza jest wywoływana przez krętki Borrelia przenoszone przez kleszcze rodzaju Ixodes. W Polsce borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową. Obszar całej Polski jest uznany przez ECDC za teren endemiczny występowania boreliozy. Czynniki środowiskowe oraz zmiany klimatu odpowiadają za wzrost liczebności siedlisk kleszczy, co prowadzi do wzrostu ryzyka zachorowania na boreliozę.
CEL PRACY. Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego.
MATERIAŁ I METODY. Analiza sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce została wykonana w oparciu o dane nadsyłane do NIZP PZH – PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynie rocznym „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 r.”
WYNIKI. W 2019 r. zarejestrowano 20 630 zachorowań na boreliozę, hospitalizowano 1701 osób. W porównaniu z 2018 r. odnotowano przesunięcie zachorowań z I i II kwartału na rzecz IV kwartału. Najwyższą zapadalność 107,7 / 100 tys. ludności odnotowano w woj. podlaskim, od lat należącym do województw o najwyższej zapadalności w kraju. Pomimo wzrostu całkowitej liczby zachorowań o 2,4% w porównaniu z 2018 r., odsetek hospitalizowanych zachorowań był niższy niż w poprzednim roku.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Trudności w diagnostyce boreliozy powodują brak możliwości określenia jednoznacznego trendu sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Nieznaczny wzrost zachorowań może wynikać ze wzrastającej liczby zakażonych kleszczy oraz lepszego poznania problematyki diagnostyki boreliozy przez lekarzy.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top