PL EN
Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2018 and 2019
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-05-10
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):646-655
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
OBJECTIVE. Assessment of the epidemiological situation of giardiasis in Poland in years 2018 and 2019.
MATERIAL AND METHOD. The assessment of the epidemiological situation of giardiasis in Poland was performed on the basis of data analysis results of the annual bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland” for the years 2008-2019, information from case report forms provided by employees of Powiat Sanitary-Epidemiological Stations (PSSE) through the Epidemiological Case Reporting System (SRWE), as well as information on outbreaks reported by PSSE employees through the Registry of Epidemic Outbreaks (ROE).
RESULTS. The number of new cases of giardiasis recorded in Poland in 2018 was 928 (the incidence rate was 2.4 per 100,000 population), while in 2019 it was 784 (the incidence per 100,000 population was 2.0). Compared to previous years, in 2018-2019 there was a further decrease in the number of registered cases. There have been no reported deaths from giardiasis in 2018-2019. Hospitalizations accounted for approximately 19.4% of all cases in 2018 and 15.2% in 2019. In 2019, there were 3 cases that met the definition of a probable case, the remaining cases, both in 2018 and 2019, were confirmed cases. In 2018, there were 7 outbreaks of giardiasis, which is an increase compared to 2017. In 2019, the number of reported outbreaks increased further and amounted to 11.
CONCLUSIONS. The decrease in the number of cases and incidence in Poland over the last few years indicates an improvement in the epidemiological situation. Compared to the EU/EEA average for 2018 and 2019, Poland does not diverge significantly in terms of the number of cases or incidence, however differences occur in the distribution of cases by age and gender, and in the long-term trend.

STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce w 2018 i 2019 r.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2008-2019, danych z wywiadów epidemiologicznych przekazanych przez pracowników PSSE poprzez System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) oraz informacji o ogniskach zachorowań na giardiozę przekazanych przez pracowników PSSE poprzez system Rejestru Ognisk Epidemicznych (ROE).
WYNIKI. Liczba nowych przypadków giardiozy odnotowanych w Polsce w roku 2018 r. wynosiła 928 zachorowań (współczynnik zapadalności 2,4 na 100 tys. ludności), natomiast w 2019 r. wynosiła 784 przypadków (zapadalność na 100 tys. ludności wynosiła 2,0). W porównaniu do lat ubiegłych w latach 2018-2019 odnotowano dalszy spadek liczby rejestrowanych zachorowań. Nie odnotowano żadnych zgonów z powodu giardiozy w latach 2018-2019. Hospitalizacje stanowiły około 19,4% wszystkich zachorowań w 2018 r. i 15,2% w 2019 r. W 2019 r. odnotowano 3 przypadki, które spełniały kryteria definicji przypadku prawdopodobnego, pozostałe zachorowania, zarówno w 2018 r. jak i 2019 r., przypadku potwierdzonego. W 2018 r. odnotowano 7 ognisk zachorowań na giardiozę, co stanowi wzrost w porównaniu do 2017 r. W 2019 r. liczba zgłoszonych ognisk dalej wzrosła i wynosiła 12.
WNIOSKI. Spadek liczby zachorowań oraz zapadalności w Polsce przez ostatnie kilka lat wskazuje na poprawę sytuacji epidemiologicznej. W porównaniu ze średnią dla krajów UE/EOG za 2018 r. i 2019 r., Polska nie odstaje znacząco pod względem liczby zachorowań lub zapadalności, natomiast różnice występują w rozkładzie zachorowań według wieku i płci oraz w wieloletnim trendzie.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top