PL EN
Campylobacteriosis in Poland in 2018-2019
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-05-10
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):656-664
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. Campylobacteriosis is a zoonotic disease caused by bacteria of the genus Campylobacter. This disease usually presents with symptoms of acute gastroenteritis. The majority of Campylobacter infections are usually acquired through consumption of contaminated water or food, less frequently through direct contact with an infected animal or person. In Poland, campylobacteriosis is notifiable disease, according to the EU deffinition implemented in the polish surveillance system.
AIM OF THE STUDY. The aim of this study is to assess epidemiological situation of campylobacteriosis in Poland in years 2018-2019 and compare it to previous years.
MATERIALS AND METHODS. The study was based on data from the bulletins ‘Infectious Diseases and Poisonings in Poland’ for 2018-2019 issued by the National Institute of Public Health NIH - National Research Institute and data submitted to the System for Registration of Epidemiological Interwiews (SRWE) by District Sanitary and Epidemiological Stations.
RESULTS. In Poland 726 cases of Campylobacterosis were reported in 2018 and 715 in 2019. There was a decrease in the number of reported cases in comparision to 2017 by 17% and 19% in 2018 and 2019 respectively. Cases of campylobacteriosis were reported in all voivodeships, with the highest incidence in both described years in Lubuskie voivodeship. Campylobacteriosis was diagnosed in patients in all age groups but the majority of patients were children under the age of 4. The most frequently identified species was Campylobacter jejuni.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Data on the number of campylobacteriosis infections in Poland for 2018 and 2019, demonstrate a stabilized epidemiological situation regarding this disease entity in the country. The high hospitalization rate of patients diagnosed with campylobacteriosis, demonstrates the need to implement microbiological diagnostics in cases of suspected disease. Data show a much lower incidence rate of campylobacteriosis in Poland, compared to other EU countries, which suggests potential underestimation of the actual number of infected case.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Kampylobakterioza jest odzwierzęcą chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie rodzaju Campylobacter. Przebiega w postaci ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Do zakażeń dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej żywności lub wody, rzadziej przez bezpośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem lub człowiekiem. W Polsce istnieje obowiązek zgłoszenia każdego wykrytego przypadku kampylobakteriozy zgodnie z zapisami ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
CEL. Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza danych epidemiologicznych dotyczących zachorowalności na kampylobakteriozę w Polsce w latach 2018-2019 w stosunku do danych z lat poprzednich.
MATERIAŁY I METODY. Ocena została oparta na danych z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2018-2019 wydanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy i danych przekazanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE).
WYNIKI. W 2018 roku zarejestrowano łącznie 726 przypadków zachorowań na kampylobakteriozę, natomiast w 2019 – 715. W porównaniu z rokiem 2017 zanotowano spadek liczby nowych zachorowań o kolejno 17% w roku 2018 i 19% w roku 2019. Przypadki kampylobakteriozy odnotowywano na terenie niemal całego kraju, a najwyższy wskaźnik zachorowań (w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców) zarejestrowano dwukrotnie w województwie lubuskim. Kampylobakteriozę diagnozowano u pacjentów w różnym wieku, natomiast przeważającą grupę chorych stanowiły dzieci poniżej 4 roku życia. Wśród gatunków chorobotwórczych najczęściej identyfikowano Campylobacter jejuni
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Dane dotyczące liczby zakażeń kampylobakteriozą w Polsce za lata 2018 i 2019 świadczą o ustabilizowanej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej tej jednostki chorobowej na terenie kraju. Wysoki odsetek hospitalizacji wśród pacjentów ze zdiagnozowaną kampylobakteriozą oraz zróżnicowanie zapadalności w skali województw świadczy o konieczności wdrożenia diagnostyki mikrobiologicznej w przypadku podejrzenia zachorowania oraz wskazuje na niedoszacowanie rzeczywistej liczby przypadków choroby.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top