PL EN
HIV infections and AIDS in Poland in 2019
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-05-10
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):626-645
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections, and AIDS cases, and death among AIDS cases in Poland in 2019 in comparison to the changes in preceding years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on reports of newly detected HIV cases and AIDS cases received from doctors and laboratories and the results of the annual survey of HIV testing conducted among the laboratories throughout the country. A dataset on clients from anonymous Voluntary Testing and Counselling (VCT) network was also used. The activities of the VCT are coordinated by the National AIDS Center, which collects epidemiological and behaviour data on people who come for testing. 
RESULTS. In 2019 there were 1,551 HIV cases newly diagnosed in Poland (diagnosis rate was 4.04 per 100,000), including 144 among non-Polish citizens. The frequency of newly detected HIV infections increased by 28.2% compared to the previous year and was higher by 21.4% compared to the median in 2013-2017 years. The total number of AIDS cases was 95 (incidence was 0.25 per 100,000) and 15 people died from AIDS disease (0.04 per 100,000 ). The HIV infection was most often detected in the age group between 30 and 39 (36%) and among men (85,1%). Among cases with known transmission route, 73.6% concerned among men who had sexual contact with men (MSM). The percentage of AIDS cases diagnosed at the same time with HIV diagnosis increased by almost 8 percent points in comparison to 2018 (from 73% to 81.1% of all incident AIDS cases).
CONCLUSION. In 2019, the frequency of newly detected HIV infections increased compared to the previous year. All actions should be taken to provide medical care to people with newly detected HIV infection, including foreigners residing in Poland. Also HIV testing action should be promoted among total population. Initiatives should be taken to raise awareness of the risk of HIV infection and to disseminate methods of prevention of infection, especially among key populations. It is also advisable to integrate different data sources, the combination of which will allow to improve their quality, as well as reliable monitoring of key epidemiological indicators.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV, zachorowań na AIDS oraz zgonów osób chorych na AIDS w Polsce w roku 2019 w odniesieniu do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków HIV/AIDS pochodzących od lekarzy i z laboratoriów oraz ankiety dotyczącej liczby badań przesiewowych w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju. Wykorzystano również zbiór danych dotyczący klientów punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Działalność sieci PKD jest koordynowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS, które zbiera dane epidemiologiczne i behawioralne dotyczące osób zgłaszających się na badanie.
WYNIKI. W 2019 roku w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 551 osób (wskaźnik rozpoznań wynosił 4,04 na 100 000 mieszkańców), w tym u 144 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 28,2%, natomiast w porównaniu z medianą w latach 2013-2017 była większa o 21,4%. Ogółem u 95 osób rozpoznano AIDS (zapadalność 0,25 na 100 000 mieszkańców), a 15 osób chorych na AIDS zmarło (umieralność 0,04 na 100 000 mieszkańców). Najwięcej zakażeń HIV stwierdzono u osób w wieku od 30 do 39 lat (36%) oraz mężczyzn (85,1%). Wśród osób ze znaną drogą transmisji zakażenia, najwięcej nowo rozpoznanych zakażeń HIV zgłoszono wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (73,6%). Odsetek zachorowań na AIDS, w przypadku których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zwiększył się w porównaniu z 2018 r. o prawie 8 punktów procentowych (z 73% do 81,1% wszystkich zachorowań na AIDS).
WNIOSKI. W 2019 roku liczba nowo rozpoznanych zakażeń HIV wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Należy podejmować wszelkie działania mające na celu objęcie opieką medyczną osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV, w tym cudzoziemców przebywających na terenie Polski oraz promować testowanie w kierunku HIV w całej populacji. Należy podejmować inicjatywy zwiększające świadomość zagrożenia zakażeniem HIV oraz rozpowszechniać metody profilaktyki zakażenia szczególnie u osób należących do populacji kluczowych. Wskazana jest również integracja różnych źródeł danych, których połączenie pozwoli na poprawę ich jakości, a także rzetelne monitorowanie kluczowych wskaźników epidemiologicznych.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top