PL EN
Ospa wietrzna w Polsce w 2017 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(4):411-416
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
BACKGROUND. Chickenpox is a common disease in Poland, which is usually mild, but can lead to serious complications. Vaccination is an effective form of prevention. Before the introduction of universal vaccination against chickenpox, high incidence was recorded in many countries. In Poland, since 2003, vaccinations are recommended for people who did not get sick, and since 2009, compulsory for children up to 12 years of age particularly exposed to infection and children from their surroundings.
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2017, including vaccination coverage in Polish population, in comparison to previous years.
METHODS. Assessment of the epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2017. was based on the results of the analysis of aggregate data published in the annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2017” and “Protective Vaccination in Poland in 2017. In addition, the recommendations from the Protective Vaccine Program for 2017 were used.
RESULTS. In 2017, 173 196 cases of chickenpox were registered in Poland, 7.21% more than in the previous year. The incidence of varicella in 2017 was 450.8 per 100,000. and was higher than in 2016 . The lowest incidence was registered in the Dolnośląskie voivodeship – 324.6/ 100,000, the highest in the Opolskie voivodeship – 601.0 / 100,000. The most incidence was observed among children aged 0-4 years (88 711). Incidence in men was higher than in women, and the rural population higher than for urban residents. In 2017, 1200 people were hospitalized due to chickenpox. 75 040 people were vaccinated against varicella.
SUMMARY. In 2017, there was a slight increase in the number of smallpox cases compared to the previous year, however, the incidence remains lower than in 2012-2014. An effective method of preventing it is chickenpox vaccination, which despite the lack of universal funding is being carried out in ever greater population. Further improvement of the epidemiological situation requires public health education in the field of primary prevention based on vaccination. As recommended, the smallpox vaccination course includes two doses of the vaccine at least 6 weeks apart from the previous dose.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Ospa wietrzna jest w Polsce chorobą często występującą, która zwykle przebiega łagodnie, ale może prowadzić do poważnych powikłań. Skuteczną formą zapobiegania są szczepienia. Przed wprowadzeniem powszechnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej w wielu krajach rejestrowano wysoką zapadalność.
W Polsce od 2003 r. są to szczepienia zalecane dla osób, które nie chorowały oraz od 2009 r. obowiązkowe dla dzieci do 12 r. ż. narażonych w sposób szczególny na zakażenie i dzieci z ich  otoczenia.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2017 r. oraz porównanie z sytuacją w poprzednich latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2017 r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2017 r.”. Ponadto wykorzystano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2017 r.
WYNIKI. W 2017 r. w Polsce zarejestrowano 173 196 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 7,21% więcej niż w roku poprzednim. Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2017 wynosiła 450,8 na 100 tys. i była wyższa niż w 2016 r. Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie dolnośląskim – 324,6/100 tys., najwyższą w województwie opolskim – 601,0/ 100 tys. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku 0-4 lata (88 711). Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa niż kobiet, a mieszkańców wsi wyższa niż mieszkańców miast.
Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2017 r objęła 1 200 osób, co stanowiło 0,69% ogółu liczby zarejestrowanych zachorowań. Zaszczepiono przeciw ospie wietrznej 68989 osób.
PODSUMOWANIE. W 2017 r. wystąpił niewielki wzrost liczby zachorowań na ospę w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak zapadalność pozostaje na poziomie niższym niż w latach 2012-2014.Skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom są szczepienia przeciw ospie, które pomimo braku powszechnego finansowania są wykonywane u coraz większej populacji. Dalsza poprawa sytuacji epidemiologicznej wymaga edukacji zdrowotnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, której fundament stanowią szczepienia.
Zgodnie z zaleceniami cykl szczepień przeciw ospie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 6 tygodni od poprzedniej dawki.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top