PL EN
Bezobjawowe zarażenie Babesia spp. wśród dawców krwi – sytuacja epidemiologiczna w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-10-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(2):146-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

INTRODUCTION. Babesiosis is caused by one of several Babesia species. In Europe, B. divergens predominates in humans, while in North America it is B. microti. Babesia spp. infection in donors with a disease-free course of infection can be a major problem in blood recipients. A recipient with impaired immune system functions is at risk of full-blown development of the disease. In Poland and in most countries of the world, blood donors are not routinely tested for Babesia spp. infection. In our previous study, we detected Babesia venatorum DNA in blood donors, which was the reason for expanding the study to include more test subjects.
OBJECTIVE. The aim of this study was an attempt at estimating the prevalence of asymptomatic infection with Babesia spp. among blood donors from the Regional Centres for Blood Donation and Blood Treatment in Warsaw and Wrocław.
MATERIALS AND METHODS. The material for the study was whole blood from regular blood donors from two Regional Centre for Blood Donation and Blood Treatment in Warsaw and Wrocław. Whole blood samples from 1,067 blood donors collected in June–July 2022 were analyzed. Blood collected directly from the donor during the blood donation procedure. All persons qualified by a doctor as a donor were selected for the study, regardless of age and sex. All subjects were informed in detail about the purpose of the study and gave their written consent. Isolation was made by using the Chelex 100 chelating resin, followed by the studying of the genetic material using the qPCR reaction. The results were analysed based on the amplification curve.
RESULTS. The protozoan Babesia spp. was not detected in the blood samples.
CONCLUSIONS. The risk of blood-borne babesiosis is extremely low in Poland.

WSTĘP. Babeszjoza wywoływana jest przez jeden z kilku gatunków Babesia. W Europie u ludzi dominuje głównie B. divergens, natomiast w Ameryce Północnej jest to B. microti. Zarażenie Babesia spp. u dawców, u których przebieg zarażenia jest bezobjaowy – może stanowić duży problem u biorców krwi. Biorca z upośledzonymi funkcjami układu odpornościowego jest narażony na pełnoobjawowy rozwój tej choroby. W Polsce oraz w większości krajów świata dawcy krwi nie są rutynowo badani w kierunku zarażenia przez Babesia spp. W naszych poprzednich badaniach wykryliśmy DNA Babesia venatorum we krwi dawcy krwi, co stanowiło powód rozszerzenia badań o większą ilość badanych osób.
CEL PRACY. Celem praca była próba oszacowania częstości występowania bezobjawowego zarażenia przez Babesia spp. wśród dawców krwi z Regionalnych Centrów Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i we Wrocławiu.
MATERIAŁ I METODY. Materiał do badań stanowiła krew pełna pochodząca od regularnych krwiodawców z dwóch Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Wrocławiu. Analizie poddano próbki krwi pełnej od 1067 dawców krwi pobranych w czerwcu–lipcu 2022 r. Krew pobrana bezpośrednio od dawcy podczas procedury donacji krwi. Do badania wybierano wszystkie osoby zakwalifikowane przez lekarza jako dawca bez względu na wiek oraz płeć. Wszystkie badane osoby zostały szczegółowo poinformowane o celu badania i wyraziły na nie pisemną zgodę. Do badań wykorzystano metodę izolacji z użyciem żywicy chelatującej Chelex 100, a następnie przeprowadzono badanie materiału genetycznego za pomocą reakcji qPCR. Wyniki analizowano na podstawie krzywej amplifikacji.
WYNIKI. W badanych próbach krwi nie wykryto DNA Babesia spp.
WNIOSKI. Ryzyko transmisji babeszjozy na drodze transfuzji krwi w Polsce jest niskie.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top