PL EN
Quality of life of patients hospitalized in the department of surgery with the trauma and orthopedic department
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-05-10
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):564-576
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. Quality of life is an interdisciplinary concept. It is broadly defined and understood by representatives of many sciences, including medical and humanities. This is because the quality of life can directly affect human behavior, decisions made by him and affect the life situation, including health.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to assess the quality of life of patients hospitalized in the Department of Trauma and Orthopedics Surgery.
MATERIAL AND METHODS. The study included 105 people hospitalized in the Department of Surgery with the Trauma and Orthopedic Sub-Unit of the Healthcare Complex in Strzyżów. The diagnostic survey method was used. The research techniques that were used in the work are surveys.
RESULTS. Both, the quality of life and the level of satisfaction with health, were assessed by the respondents as good. Quality of life in the physical field is ranked the lowest. It has been noticed that the quality of life of patients decreases with age. Pain sensation diminishes the quality of life in the physical domain. On the other hand, patients who are in a relationship have a much higher assessment of the quality of life in the psychological field. Education and age do not affect the quality of life and health satisfaction.
COLNCLUSIONS. Most of the patients assessed their quality of life as good or very good (83.8% of all respondents). Among the examined areas of quality of life, the respondents rated the physical domain as the lowest and the social domain the highest.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Jakość życia jest pojęciem interdyscyplinarnym. Jest definiowana i rozumiana przez przedstawicieli wielu nauk w tym także medycznych i humanistycznych. Dzieje się tak, ponieważ jakość życia może bezpośrednio wpływać na zachowania człowieka, podejmowane przez niego decyzje oraz stan zdrowia.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 105 osób hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy pomocy ankiety.
WYNIKI. Zarówno jakość życia, jak i poziom zadowolenia ze zdrowia respondenci oceniają jako dobry. Odczuwanie bólu powoduje obniżenie jakości życia w dziedzinie fizycznej. Natomiast pacjenci, którzy są w związku, znacznie wyżej oceniają jakość życia w dziedzinie psychologicznej. Wykształcanie i wiek nie wpływają na jakość życia i zadowolenie ze zdrowia.
WNIOSKI. Większość pacjentów oceniła swoją jakość życia jako dobrą lub bardzo dobrą (83,8% wszystkich respondentów). Spośród badanych dziedzin jakości życia respondenci najniżej ocenili dziedzinę fizyczną, a najwyżej domenę socjalną.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top