PL EN
Assessment of physical activity and quality of life of students in the day of COVID-19 pandemic
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-06-13
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(1):67-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. Physical activity is one of the intrinsic elements of human life. Systematic exercise is an important factor in preventing heart disease, stroke and type 2 diabetes. Lack of exercise increases the risk of non-communicable disease (NCD) and death worldwide. The outbreak of the COVID-19 pandemic aggravated the problem of the lack of adequate amounts of physical exertion, especially among students. With the introduction of distance learning, they were forced to change their lifestyle, and the physical activity that they had undertaken so far has, in most cases, been reduced or stopped altogether.
AIM. In our study, we aimed to find out how students evaluate the quality of life and what actions they take for health during the COVID-19 pandemic.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted using the Google online form on student groups and websites using the proprietary survey and the SF-36 quality of life questionnaire. The study group consisted of 162 people (107 women and 55 men). The respondents ranged in age from 19 to 25 years old.
RESULTS. The study showed that as many as 77.8% of students undertook various forms of physical activity before the outbreak of the COVID-19 pandemic. Unfortunately, the dangers and restrictions related to the coronavirus, as well as the decrease in mood resulting from this situation, forced nearly half of the students participating in the study to change their forms of physical activity. In most cases, restrictions on access to various forms of recreation discouraged the respondents from engaging in it. As many as 70.4% of the respondents stated that they had experienced health and emotional problems. In most cases, it influenced the performance of daily tasks, contacts with family, friends, neighbors or other social groups.
CONCLUSIONS. The COVID-19 pandemic has forced a significant number of students to modify their lifestyle, which has resulted in the reduction or abandonment of physical exercise. The research confirmed the relationship between physical activity and the sense of quality of life.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Aktywność fizyczna jest jednym z nieodłącznych elementów życia człowieka. Systematyczne ćwiczenia stanowią istotny czynnik w zapobieganiu chorobom serca, udarom oraz wystąpieniu cukrzycy typu 2. Brak aktywności fizycznej powoduje wzrost ryzyka chorób niezakaźnych (NCD) i śmierci na całym świecie. Wybuch pandemii COVID-19 pogłębił problem braku odpowiedniej ilości wysiłku fizycznego, szczególnie wśród studentów. Wraz z wprowadzeniem kształcenia na odległość zostali oni zmuszeni do zmiany swojego stylu życia, a aktywność fizyczna którą podejmowali dotychczas, w większości przypadków, została ograniczona lub całkowicie jej zaprzestano. 
CEL. W naszym badaniu obraliśmy za cel ustalenie jak studenci oceniają jakość życia oraz jakie działania podejmują na rzecz zdrowia w czasie trwania pandemii COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą internetowego formularza Google na grupach i stronach studenckich za pomocą autorskiej ankiety oraz kwestionariusza oceny jakości życia SF-36.
Grupę badaną stanowiły 162 osoby (107 kobiet i 55 mężczyzn). Respondenci byli w przedziale wiekowym od 19 do 25 lat.
WYNIKI. Badanie wykazało, że aż 77,8% studentów podejmowało różne formy aktywności ruchowej przed wybuchem pandemii COVID-19. Niestety zagrożenia i obostrzenia związane z koronawirusem oraz obniżenie nastroju, będące konsekwencją tej sytuacji, zmusiły blisko połowę studentów biorących udział w badaniu do zmiany swoich form aktywności fizycznej. W większości przypadków ograniczenia w dostępie do różnych form rekreacji zniechęciły badanych do jej podejmowania. Aż 70,4% ankietowanych stwierdziło, że przeżywało problemy zdrowotne i emocjonalne. W większości przypadków rzutowało to na wykonywanie codziennych zadań, kontakty z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami lub innymi grupami społecznymi.
WNIOSKI. Pandemia COVID-19 sprawiła, że znaczna ilość studentów była zmuszona zmodyfikować swój styl życia, co wpłynęło na ograniczenie lub zaprzestanie uprawiania ćwiczeń ruchowych. Badania potwierdziły istnienie związku między aktywnością fizyczną a poczuciem jakości życia.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top