PL EN
Hospitalization and in-hospital mortality due to COVID-19 in the Silesian Voivodeship during the first year of epidemic
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-02-15
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(3):299-314
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. The Silesian Voivodeship is the region with the highest population density in Poland, three times higher than the national average. These are important circumstances that may favor the transmission of the SARS-CoV-2 virus and, due to the severe course of the disease in many patients, contribute to overloading the healthcare system.
AIM. The aim of the study was to evaluate the temporal and territorial variability of hospitalized morbidity and in-hospital mortality in COVID-19 patients treated in the study region.
MATERIAL AND METHODS. The research was an epidemiological descriptive study. Secondary epidemiological data were obtained from the registry of the Health Department of the Silesian Voivodeship Office in Katowice. Crude and standardized hospitalized morbidity rates, as well as COVID-19 in-hospital mortality, were calculated. Results were presented in particular poviats and subsequent months of the 2020 year.
The capabilities of the ArcGIS 9.2 geographic information system and Statistica 13.3 software were used.
RESULTS. The largest number of patients hospitalized due to COVID-19 and the number of deaths occurred in autumn and spring, in both periods in-hospital mortality was over 24%. The poviats with the highest standardized hospitalized prevalence rate were located in the southern part of the Silesian Voivodeship. The highest in-hospital mortality (exceeding 24%) was recorded in Gliwice, Mysłowice, Tychy, Bytom and in the Lubliniec poviat. Older people (65+), usually with diagnosed comorbidities, including chronic respiratory and cardiovascular diseases, died more often.
CONCLUSIONS. The highest number of patients and deaths due to COVID-19 occurred in autumn. A significant territorial diversification of hospitalized morbidity and in-hospital mortality was demonstrated, the worst situation concerned densely populated poviats and cities. Worse prognosis applied to older patients with comorbidities.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Województwo śląskie jest regionem o największej gęstości zaludnienia w Polsce, 3-krotnie większej niż średnia dla kraju. To ważne okoliczności, które mogą sprzyjać transmisji wirusa SARS-CoV-2, a z uwagi na ciężki przebieg choroby u wielu pacjentów, przyczyniają się do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena czasowej i terytorialnej zmienności chorobowości hospitalizowanej i śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów leczonych w szpitalach woj. śląskiego z powodu COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Badanie miało charakter epidemiologicznego badania opisowego. Źródłem danych był rejestr Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Obliczono surowe i standaryzowane współczynniki chorobowości hospitalizowanej, a także śmiertelność wewnątrzszpitalną z powodu COVID-19. Zaprezentowano je w poszczególnych powiatach i kolejnych miesiącach 2020 roku. Wykorzystano możliwości systemu informacji geograficznej ArcGIS 9.2 oraz oprogramowania Statistica 13.3.
WYNIKI. Największa liczba chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19 oraz liczba zgonów dotyczyła jesieni i wiosny, w obydwu przypadkach śmiertelność wewnątrzszpitalna kształtowała się na poziomie ponad 24%. Powiaty o największym standaryzowanym współczynniku chorobowości hospitalizowanej były zlokalizowane w południowej części woj. śląskiego. Największą śmiertelność wewnątrzszpitalną (przekraczającą 24%) odnotowano w Gliwicach, Mysłowicach, Tychach, Bytomiu oraz w powiecie lublinieckim. Częściej umierały osoby starsze (+65 lat), zazwyczaj z rozpoznanymi chorobami towarzyszącymi, wśród których dominowały przewlekłe choroby układu oddechowego i krążenia.
WNIOSKI. Największa liczba chorych i zgonów z powodu COVID-19 dotyczyła jesieni. Wykazano znaczne zróżnicowanie terytorialne chorobowości hospitalizowanej i śmiertelności wewnątrzszpitalnej, najgorsza sytuacja dotyczyła powiatów i miast gęsto zaludnionych. Gorsze rokowanie mieli chorzy starsi z wielochorobowością.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top