PL EN
Hepatitis B in Poland in 2017
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(2):157-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2017 in relation to previous years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis was carried out on data on hepatitis B and HBV infections registered in the Epidemiological Interview Registration System (SRWE) kept in NIPH-NIH. Aggregate data published in the annual bulletins “Infectious Diseases and Poisonings in Poland” and “Vaccinations in Poland” were also used.
RESULTS. In 2017, a total of 3,363 cases of hepatitis B were registered, including 29 cases of HBV and HCV co-infections. The number of acute hepatitis B cases was 56, accounting for 1.7% of all hepatitis B cases. The incidence of acute hepatitis B was 0.15 per 100,000 population. In comparison with 2016 there was a slight increase the incidence of acute hepatitis B (In 2016, incidence was 0.13 per 100,000 population and the number of acute hepatitis B was 50). 887 cases of chronic and 2420 of uknown stage hepatitis B were registered (26.4% and 71.9%, respectively) The incidence of chronic or UNK stages was lower by almost 12% than in previous year. As in previous years, incidence varied a lot at level of voivodeships. The highest incidence was recorded in Pomorskie voivodeship (15 per 100,000). Acute, chronic and unknown stage (UNK) hepatitis B were more often detected in men and in urban residents. In most of HBV cases the probable route of transmission were still medical procedures. In 2017, HBV vaccination coverage in children with the third HBV vaccine dose for the first time in many years decreased below the required 95% in the elimination strategy.
CONCLUSIONS. Compared to the previous year a similar number of cases of acute hepatitis B was registered.
The good epidemiological situation in the area of acute hepatitis B is mainly the result of effective vaccinations of newborns, however, there has been observed a systematic decline in children’s vaccination coverage for several years. Slight annual fluctuations in the number of chronic and UNK cases detected may be related to the number of tests performed in a given year.

STRESZCZENIE
CEL PRACY: Ocena sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w 2017 r. w odniesieniu do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano dane o zachorowaniach na WZW typu B i zakażeniach HBV, które zarejestrowano w elektronicznym systemie Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych działającym w NIZP-PZH. Podczas analizy korzystano także z danych opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W 2017 roku zgłoszono 3363 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B, w tym 29 zakażeń, w których wystąpiło współzakażenie HCV. Zarejestrowano 56 zachorowań ostrych, które stanowiły 1,7% ogółu odnotowanych przypadków. Zapadalność na ostre wzw B wynosiła 0,15 na 100 tys. ludności. W porównaniu z 2016 rokiem nastąpił niewielki wzrost zapadalności na ostre wzw B (w roku poprzedzającym zapadalność wynosiła 0,13 na 100 tys. ludności, a całkowita liczba ostrych zachorowań - 50). Odnotowano 887 przypadków przewlekłego wzw B i 2 420 przypadków wzw B nieokreślonego co do fazy, co stanowiło odpowiednio 26,4% i 71,9% wszystkich przypadków. Zapadalność na przewlekłe i bliżej nieokreślone co do fazy wirusowe zapalenie wątroby była o blisko 12% niższa niż w roku poprzednim. W 2017 roku wystąpiła obserwowana również w poprzednich latach duża różnica zapadalności między województwami. Podobnie jak w roku ubiegłym najwyższą zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B odnotowano w województwie pomorskim (15 na 100 tys. ludności). Zarówno zakażenia ostre, jak i przewlekłe i bliżej nieokreślone występowały częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet oraz częściej wśród mieszkańców miast niż wsi. Zabiegi medyczne nadal pozostają dominującą drogą transmisji zakażeń. W 2017 r. stan zaszczepienia dzieci w drugim roku życia trzema dawkami szczepionki przeciw wzw B po raz pierwszy od wielu lat spadł poniżej wymaganych w strategii eliminacji wzw 95%.
WNIOSKI. W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano podobną liczbę zachorowań na ostre wzw typu B. Dobra sytuacja epidemiologiczna w zakresie ostrego wzw B jest głównie wynikiem skutecznie prowadzonych powszechnych szczepień noworodków, jednak obserwuje się trwający od kilku lat systematyczny spadek stanu zaszczepienia dzieci. Niewielkie wahania roczne w liczbie wykrywanych przypadków przewlekłych i bliżej nieokreślonych mogą mieć związek z liczbą wykonywanych w danym roku badań.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top