PL EN
Legionellosis in Poland in 2017
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(2):151-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of legionellosis in Poland in 2017 in comparison with previous years.
MATERIAL AND METHODS. The analysis is based on national surveillance data published in the annual bulletin: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and bulletins from previous years along with data from legionellosis case reports collected and sent to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance NIPH – NIH by Sanitary and Epidemiological Stations.
RESULTS. In Poland, both cases of Legionnaires’ disease (an acute form of infection with pneumonia) and Pontiac fever (a mild, influenza-like form of infection) are routinely reported to the surveillance system. In 2017, a total of 39 cases of legionellosis were registered, including 38 cases of Legionnaires’ disease and 1 case of Pontiac fever; the annual incidence rate 0.102 (per 100,000 population) has increased by almost 50 percent since previous year (0.070) and is almost three times higher than the median incidence (0.036) for 2011-2015.
The infections were reported in fourteen voivodeships; only one voivodeship (Świętokrzyskie) did not register any case in last years. The incidence in men (0.129 per 100,000) was higher compared to women (0.076); the highest incidence (0.323) was noted in men aged 50-59. All reported cases were sporadic and were hospitalised. The Sanitary Inspection reported nine fatal cases – 6 women and 3 men. Thirty three cases were autochthonous including four cases linked with contaminated water systems in health-care settings. Six cases were associated with travels abroad (to Egypt, Albania, Italy and Crete).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Although in recent years number of reported cases continues to rise, the incidence of legionellosis in Poland remains one of the lowest in the entire EU. Also draws attention variation of incidence between provinces and a high mortality among reported cases. Our data suggest significant under-diagnosis of legionellosis. A priority remains to improve early diagnosis of Legionnaires’ disease in health care settings.

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej legionelozy w Polsce w 2017 roku w porównaniu z poprzednimi latami.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono w oparciu o analizę danych z krajowego nadzoru epidemiologicznego opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.” i w biuletynach z lat wcześniejszych, oraz danych niepublikowanych pochodzących z wywiadów epidemiologicznych w kierunku legionelozy, zebranych i przesłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZPPZH przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
WYNIKI. W Polsce rejestrowane są zarówno przypadki choroby legionistów (ostra postać zakażenia przebiegająca z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac (łagodna, grypopodobna postać zakażenia). W 2017 roku zarejestrowano ogółem 39 przypadków legionelozy, w tym 38 zachorowań na chorobę legionistów i 1 przypadek gorączki Pontiac; Zapadalność w skali całego kraju wyniosła 0,102 na 100 000 ludności i była blisko o połowę wyższa od zapadalności w roku poprzednim (0,070) i prawie trzykrotnie wyższa od mediany z lat 2011-2015 (0,036).
Zachorowania zgłoszono z czternastu województw; w skali całego kraju jedno województwo (Świętokrzyskie) nie dokonało zgłoszeń w okresie ostatnich lat. Zapadalność mężczyzn (0,129 na 100 000) była wyższa od zapadalności kobiet (0,076), przy czym najwyższą zapadalność (0,327) zanotowano u mężczyzn w grupie wieku 50-59 lat. 
Wszystkie zachorowania miały charakter sporadyczny; wszyscy chorzy byli hospitalizowani. Według danych Inspekcji Sanitarnej zanotowano 9 zgonów – 6 kobiet i 3 mężczyzn. Trzydziestu trzech chorych zakażenie nabyło w kraju, w tym cztery przypadki wiązano ze skażeniem sieci wodnej w ośrodkach opieki zdrowotnej. Sześć zachorowań łączono z podróżami za granicę (do Egiptu, Albanii, Włoch i na Kretę).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Chociaż w ostatnich latach liczba zgłaszanych przypadków nadal rośnie, zapadalność na legionelozę w Polsce pozostaje jedną z najniższych w całej UE. Zwraca również uwagę różnica zapadalności w skali województw i wysoka śmiertelność wśród zarejestrowanych zachorowań. Wskazuje to na znaczące niedorejestrowanie liczby przypadków w Polsce. Priorytetem pozostaje poprawa wczesnej diagnostyki choroby legionistów w placówkach opieki zdrowotnej.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top