PL EN
Hepatitis C in Poland in 2017
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(2):167-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of this article was to analyze the epidemiological situation of HCV in Poland in 2017, based on data collected as part of epidemiological surveillance.
MATERIAL AND METHODS. The analysis was carried out based on: 1) individual data collected as part of epidemiological interviews with persons diagnosed with HCV infection in 2017, 2) diagnosis rate from bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland” for the years 2011-2017 and 3) data about deaths due to hepatitis C from the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2017, the diagnosis rate of HCV infection stayed on high level: 10.44 per 100,000 (4010 cases were reported). Stabilization of hepatitis C epidemiological situation was observed in the following issues: 1) diagnosis rate reported in men and women remained at a similar level (10.55 vs. 10.33 per 100,000); 2) diagnosis rate still showed variation depending on the voivodship (from 4.09 to 18.48 per 100,000) and the location of residence (urban/rural, 12.7 vs. 7.0 per 100,000); 3) the percentage of hospitalization accompanying the new cases of HCV infection has shown downward trend (36% in 2017); 4) the decreasing hepatitis C mortality trend was continued (175 cases of death in 2017); 5) the most common possible transmission route were still medical procedures.
In 2017, the outbreak of HCV infection in the Lubelskie was registered. (8 patients, 291 exposed persons, with whom computer tomography with a contrast from multi-dose packaging was conducted, using an automatic injection device).
CONCLUSIONS. Epidemiological situation of hepatitis C since 2015 is stable. The role of medical care in the transmission of HCV infections in Poland is worrying.

STRESZCZENIE
CEL. Celem niniejszej pracy była analiza sytuacji epidemiologicznej wzw C na podstawie danych zebranych w ramach nadzoru epidemiologicznego w 2017 r.
MATERIAŁ I METODA. Dokonano analizy: 1) indywidualnych danych zebranych w ramach wywiadów epidemiologicznych z osobami, u których wykryto zakażenie HCV w 2017 r., 2) wskaźników rozpoznań zamieszczonych w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2011-2017 oraz 3) danych dotyczących zgonów z powodu wzw C pozyskanych z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI. W 2017 r. wskaźnik rozpoznań zakażeń HCV utrzymywał się na wysokim poziomie: 10,44 na 100 tys. (zgłoszono 4010 rozpoznań). Zaobserwowano stabilizację sytuacji epidemiologicznej wzw C w następujących obszarach:1) wskaźnik rozpoznań mężczyzn i kobiet pozostał na zbliżonym poziomie (10,55 vs. 10,33 na 100 tys.); 2) wskaźnik rozpoznań wciąż wykazywał zróżnicowanie w zależności od województwa (od 4,09 do 18,48 na 100 tys.) i środowiska zamieszkania (miasto/wieś; 12,7 vs. 7.0 na 100 tys.); 3) utrzymała się tendencja malejąca odsetka hospitalizacji towarzyszącej nowym rozpoznaniom (36% w 2017 r.); 4) utrzymała się tendencja malejąca umieralności z powodu wzw typu C (175 zgonów w 2017 r.); 5) najczęstszą drogą transmisji pozostają zabiegi medyczne.
W 2017 r. zarejestrowano ognisko zakażeń HCV w woj. lubelskim (8 pacjentów; 291 narażonych, u których wykonywano tomografię komputerową z podaniem kontrastu z opakowań wielodawkowych przy użyciu automatycznego wstrzykiwacza).
WNIOSKI. Sytuacja epidemiologiczna wzw C od 2015r. jest stabilna. Niepokojąca jest rola opieki medycznej w transmisji zakażeń HCV w Polsce.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top