PL EN
Syphilis in Poland in 2019
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-05-10
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):613-625
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
PURPOSE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of syphilis cases in Poland in 2019 in comparison to previous years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on case-based data from reports of newly detected syphilis cases received from doctors and laboratories. Additionally aggregated data from MZ-56 reports on infectious diseases, infections and poisoning from 2013 to 2018 sent from Sanitary Inspections to NIPH NIH - NRI was used. Also, data about treatment patients in dermatology/venerology clinics in 2019 reported on MZ-14 forms and published in statistics bulletin on Ministry of Health on e-health system website (actually: https://e-zdrowie.gov.pl; https://cez.gov.pl) and NIPH NIH - NRI website were used.
RESULTS. In 2019 in Poland 1,511 syphilis cases were recognized (diagnosis rate was 3.96 per 100,000), including 79 cases among non-Polish citizens. The frequency of newly detected syphilis cases increased by 5% compared to the previous year and was higher by 13% compared to the median in 2013-2017 years. The syphilis cases were most often detected in the age group between 30 and 34 (20.7%) and among men (86.9%). Most cases were recognized among men who have sex with men (42%).
CONCLUSION. In 2019, the number of newly detected syphilis cases increased compared to the previous year. Preventive initiatives should be taken, especially among key population as young people, men who have sexual contact with men, and who have risky sexual behaviors. Low syphilis diagnosis rate compared to European countries and a huge difference in some regions in Poland for diagnosis rates indicate on problem with recognition and reporting. To improve the functioning of national surveillance is essential to adequate assessment of epidemiological situation.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej kiły w Polsce w roku 2019 w porównaniu z poprzednimi latami.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków kiły pochodzących od lekarzy i z laboratoriów w roku 2019. Wykorzystano również zagregowane zgłoszenia przekazane przez Państwową Inspekcję Sanitarną do NIZP PZH - PIB w ramach sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach MZ-56 (meldunki dwutygodniowe, kwartalne, roczne) od roku 2013 do roku 2018 oraz dane ze sprawozdań MZ-14 o leczonych w poradniach skórno-wenerologicznych, publikowane w biuletynach statystycznych Ministerstwa Zdrowia na stronie CEZ i NIZP PZH - PIB za rok 2019. 
WYNIKI. W 2019 roku w Polsce rozpoznano kiłę u 1 511 osób (wskaźnik rozpoznań 3,96 na 100 000 mieszkańców), w tym u 79 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych rozpoznań na kiłę wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 5%, natomiast w porównaniu z medianą w latach 2013-2017 była większa o 13%. Najwięcej przypadków stwierdzono u osób w wieku od 30 do 34 lat (20,7%) oraz mężczyzn (86,9%). Najwięcej nowo rozpoznanych przypadków kiły zgłoszono wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (42%).
WNIOSKI. W 2019 roku liczba nowo rozpoznanych przypadków kiły wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Należy wdrożyć działania profilaktyczne skierowane do grup najbardziej narażonych, w tym osób młodych, zwłaszcza do mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami, podejmujących ryzykowne kontakty seksualne. Niskie wskaźniki epidemiologiczne w porównaniu do krajów UE i duże różnice regionalne w zakresie wskaźnika nowych rozpoznań wskazują na problem z rozpoznawalnością lub zgłaszalnością.
Poprawa funkcjonowania systemu nadzoru epidemiologicznego jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top