PL EN
The level of sexual satisfaction and life satisfaction during second the wave of the COVID-19 pandemic in Poland
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2023-04-05
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(4):458-468
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. The COVID-19 pandemic has unquestionably changed the lives of Polish people, creating anxiety and uncertainty. Life satisfaction and sexual satisfaction are subjective evaluations of life and the sexual sphere. Previous research indicates a relationship between sexual satisfaction and life satisfaction. 
AIM. The purpose of this study is to demonstrate what level of sexual satisfaction was present during the second wave of the COVID-19 pandemic, taking into account gender, sexual orientation, and relational status, and to examine the relationship between sexual satisfaction and life satisfaction.
MATERIAL AND METHODS. There were 440 participants, aged between 18 and 40 (M = 24.31, SD = 4.90). 
The study was conducted online. The Sexual Satisfaction Questionnaire developed by Dolińskia-Zygmunt and Nomejko was used to measure sexual satisfaction, while the Satisfaction with Life Scale developed by Diner et al. was used to measure subjective aspect of life satisfaction.
RESULTS. Most of the respondents are satisfied with their life (33%) and sexual sphere (42%). Relationship status is important for the sense of both sexual and life satisfaction, while gender and sexual identity were not associated with any other variable. There is a positive correlation between life satisfaction and sexual satisfaction (r = 0.438, p CONCLUSIONS. During the COVID-19 pandemic, respondents self-rated their life satisfaction and sexual satisfaction highly, although being single can lower both types of satisfaction.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Pandemia COVID-19 niewątpliwie zmieniła życie Polaków, wzbudzając niepokój i niepewność. Satysfakcja z życia i satysfakcja seksualna to subiektywne oceny życia i jego seksualnej sfery. Dotychczasowe badania wskazują na związek pomiędzy satysfakcją seksualną a satysfakcją z życia.
CEL PRACY. Celem pracy jest wykazanie, jaki poziom satysfakcji seksualnej występował w trakcie drugiej fali pandemii COVID-19, przy uwzględnieniu płci, orientacji seksualnej i statusu relacyjnego, a także zbadanie związku pomiędzy satysfakcją seksualną a satysfakcją z życia.
MATERIAŁ I METODY. W badaniu uczestniczyło 4 40 osób, w wieku od 18 do 40 lat (M = 24,31, SD =4,90). Badanie zostało przeprowadzone online. Do pomiaru satysfakcji seksualnej zastosowano Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej autorstwa Dolińskiej-Zygmunt i Nomejko, a do poczucia zadowolenia z życia Skalę Satysfakcji z Życia stworzoną przez Dienera i in.
WYNIKI. Większość osób badanych jest zadowolona ze swojego życia (33%) i sfery seksualnej (42%). Status relacyjny ma znaczenie w odczuwaniu satysfakcji seksualnej i satysfakcji z życia, natomiast płeć i identyfikacja seksualna nie wykazały związków z żadną ze zmiennych. Istnieje korelacja dodatnia pomiędzy satysfakcją z życia a satysfakcją seksualną (r = 0,438, p WNIOSKI. W czasie pandemii COVID-19 ocena satysfakcji z życia i satysfakcji seksualnej osób badanych była wysoka, choć status singla może obniżyć oba rodzaje satysfakcji.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top