PL EN
The influence of vaccination against tuberculosis with the Bacillus-Calmette-Guérin(BCG) vaccine on COVID-19 incidence and mortality – review of the literature
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2020-10-19
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(2):290-302
 
KEYWORDS
ABSTRACT

 

ABSTRACT
THE AIM OF THE STUDY. Is to present the state of knowledge from April and May 2020 about the influence of Bacillus-Calmette-Guérin vaccination against tuberculosis on incidence and mortality due to COVID-19.
MATERIAL AND METHODS. A review of the latest literature till 9 May 2020 has been made. PubMed and ResearchGate databases and WHO reports were used.
RESULTS. Immunomodulatory properties of the tuberculosis vaccine which protects against severe cases of tuberculosis and partly against other infections are indicated, including viral and respiratory infections. The BCG vaccine induces heterologous immunity and trained innate immunity. It was noted that in countries which maintain obligatory BCG vaccination COVID-19 incidence and mortality are lower than in countries that have stopped or never introduced BCG as mandatory vaccination. Most analysis confirmed this relationship, but they indicated the possible impact of other factors, such as genetics in the population, the type of strain from BCG vaccine, the level of health care and the wealth of a nation, the structure of migration, co-morbidities and a policy of introducing social distance.
CONCLUSIONS. At the moment, we do not have enough evidence to support or deny the hypothesis of COVID-19 reduction in incidence and mortality in countries maintaining obligatory BCG vaccination. Other factors that might affect the results should be considered in further analysis. The results of clinical trials will provide more reliable proofs than analysis of epidemiological data. WHO does not recommend BCG vaccination to prevent COVID-19 and recommends it to newborns from areas with a higher incidence of tuberculosis.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest przedstawienie stanu wiedzy z przełomu kwietnia i maja 2020 roku na temat wpływu szczepienia przeciwko gruźlicy Bacillus-Calmette-Guérin na zachorowalność i umieralność z powodu COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano przeglądu najnowszej dostępnej literatury do dnia 09.05.2020 roku. Korzystano z baz danych PubMed i ResearchGate oraz doniesień Światowej Organizacji Zdrowia.
WYNIKI. Wskazuje się na immunomodulujące właściwości szczepionki BCG, która chroni przed najcięższymi przypadkami gruźlicy oraz częściowo przed innymi zakażeniami, w tym wirusowymi i wywołującymi zakażenia układu oddechowego. Szczepionka ta indukuje odporność heterologiczną i w mechanizmie „wyuczonej” odporności wrodzonej. Zauważono, że w krajach, które utrzymują obowiązkowe szczepienie BCG w dzieciństwie, zachorowalność i umieralność z powodu COVID-19 jest niższa niż w krajach, które zaprzestały obowiązkowych szczepień lub ich nigdy nie wprowadziły. Większość analiz potwierdziła tę zależność, jednak wskazały one jednocześnie na możliwy wpływ innych czynników zakłócających wyniki, takich jak czynniki genetyczne w populacji, rodzaj szczepu bakteryjnego użytego do wykonania szczepionki BCG, poziom opieki zdrowotnej i zamożności narodu, struktura migracji, choroby współistniejące pacjentów z COVID-19 i polityka wprowadzania dystansu społecznego.
WNIOSKI. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, by potwierdzić lub zaprzeczyć postawionej hipotezie obniżenia zachorowalności i umieralności z powodu COVID-19 w krajach utrzymujących obowiązkowe szczepienie BCG. Inne czynniki mogące mieć wpływ na wyniki należy wziąć pod uwagę w dalszych analizach. Wyniki badań klinicznych dostarczą bardziej wiarygodnych dowodów niż analizy danych epidemiologicznych. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca obecnie szczepienia BCG w celu zapobiegania COVID-19 i zaleca je jak dotychczas noworodkom z terenów o wyższej zachorowalności na gruźlicę.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top