PL EN
Infectious diseases in Poland in 2020
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2023-04-05
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(4):514-527
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
OBJECTIVE OF THE WORK. The article reviews the main problems of the epidemiology of infectious diseases in Poland in 2020. It summarizes relevant findings from the national infectious disease surveillance system.
MATERIAL AND METHODS. The data contained in this article come from the reports collected by the State Sanitary Inspection on cases of notifiable infectious diseases notified by clinicians and/or laboratories. These are supplemented by mortality data published by the Statistics Poland.
RESULTS AND THEIR DISCUSSION. The epidemiology of infectious diseases was highly impacted by the COVID-19 pandemic. There were 1,306,983 cases notified in 2020 and 41,451 deaths attributed to COVID-19 (according to Statistics Poland). The reported incidence of other infections decreased by 10-98%. We noted especially high decreases in the incidence of viral gastrointestinal infections (by over 70%). The incidence of influenza and influenza-like infections decreased by 34% and tuberculosis by 36% as compared to 2019. However, important decreases were also noted for other diseases under surveillance, which could point to disruption of diagnosis services and reporting due to lockdowns and high workload on the public health services.

STRESZCZENIE
CEL PRACY. W artykule dokonano przeglądu głównych problemów epidemiologii chorób zakaźnych w Polsce w 2020 roku. Podsumowano najważniejsze informacje pochodzące z krajowego systemu nadzoru nad chorobami zakaźnymi.
MATERIAŁ I METODY. Dane zawarte w niniejszym artykule pochodzą z raportów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących przypadków chorób zakaźnych podlegających rejestracji, zgłaszanych przez lekarzy i/lub laboratoria. Uzupełniają je dane dotyczące zgonów z Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE. Na epidemiologię chorób zakaźnych duży wpływ miała pandemia COVID-19. W 2020 r. zgłoszono 1 306 983 przypadków oraz 41 451 zgonów związanych z COVID-19 (dane Głównego Urzędu Statystycznego). Zgłaszana częstość występowania innych infekcji zmniejszyła się o od 10% do 98%. Odnotowaliśmy szczególnie duże spadki zachorowalności na wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego (o ponad 70%). Częstość występowania grypy i zachorowań grypopodobnych zmniejszyła się o 34%, a gruźlicy o 36% w porównaniu z 2019 r. Jednak istotny spadek odnotowano również w przypadku innych chorób objętych nadzorem, co może wskazywać na utrudnienia w dostępie do opieki zdrowotnej i w zakresie diagnostyki oraz zgłaszalności z powodu restrykcji i dużego obciążenia pracą personelu opieki zdrowotnej i Inspekcji Sanitarnej.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top