PL EN
Identification of information about adverse drug reactions in local medical journals using MEDLINE and Embase versus manual full text review
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2023-04-05
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(4):503-513
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. Collecting information about drugs in clinical practice is essential for ongoing riskbenefit analysis of the drug use. Medical literature is an important source of new information on drug safety, in particular for the signal assessment. A signal is an information about a new potentially causal association, or a new aspect of a known association (e.g. change in frequency or severity of the reaction) between a drug and an adverse event (AE).
AIM OF THE STUDY. To verify the effectiveness of the identification of adverse drug reaction (ADR) reports published in the local medical literature using MEDLINE and Embase, versus manual full text review of journals.
MATERIAL AND METHODS. The study was performed for 20 randomly selected drugs and 84 Polish medical journals and covers a review of 1,576 individual journal issues with 20,146 articles. Retrospective analysis of literature reports collected during manual full text review was performed and compared to the outcome of database search.
RESULTS. ADRs for analyzed drugs were identified only in 17 out of 84 journals, as a result of which 66 reports were analyzed. The majority of reports (55%) were found in local non-indexed journals. Three reports originated from journals indexed in MEDLINE and 9 reports from journals indexed in Embase were not found in these databases because databases do not fully cover conference abstracts and journal supplements. Moreover, while using databases for ADR report search there is a risk of missing up to 30% of ADR reports. The average gap between article publication date and database entry was 119 days.
CONCLUSIONS. We verified that the effectiveness of the identification of ADR reports published in the local medical literature is more accurate based on manual full text review than by searching in bibliographic databases.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Zbieranie informacji o lekach w praktyce klinicznej, ma istotne znaczenie dla ciągłej analizy korzyści i ryzyka stosowania leku. Literatura medyczna jest ważnym źródłem nowych informacji na temat bezpieczeństwa leków, w szczególności dla oceny tzw. sygnałów. Sygnał to informacja na temat nowego, potencjalnego związku przyczynowego lub nowego aspektu znanego związku (np. zmiana częstości czy ciężkości reakcji) pomiędzy lekiem a zdarzeniem niepożądanym.
CEL PRACY. Weryfikacja skuteczności wykorzystania MEDLINE i Embase w porównaniu do ręcznego przeglądu pełnego tekstu czasopism, w wykrywaniu zgłoszeń dotyczących niepożądanych działań leków (NDL) publikowanych w krajowych czasopismach medycznych.
MATERIAŁ I METODY. Badanie zostało przeprowadzone dla 20 losowo wybranych leków i 84 polskich czasopism medycznych. Zweryfikowano 1 576 pojedynczych numerów czasopism zawierających 20 146 artykułów.
Zidentyfikowano zgłoszenia niepożądanych działań leków, przeszukując pełne teksty czasopism i porównano uzyskane rezultaty z wynikami przeszukiwania baz danych MEDLINE i Embase.
WYNIKI. Dla analizowanych leków, informacja o NDL została zidentyfikowana w 17 z 84 czasopism, w wyniku czego dokonano analizy 66 zgłoszeń. Większość zgłoszeń (55%) została opublikowana w czasopismach krajowych, nieindeksowanych w bazach MEDLINE i Embase. Trzy zgłoszenia z czasopism indeksowanych w MEDLINE i 9 zgłoszeń z czasopism indeksowanych w Embase, nie zostały znalezione w tych bazach danych, ponieważ wspomniane bazy nie pokrywają wszystkich abstraktów z konferencji i suplementów do czasopism.
Podczas korzystania z baz danych do wyszukiwania zgłoszeń NDL, istnieje ryzyko pominięcia do 30% zgłoszeń. Średnia różnica między datą publikacji artykułu a dodaniem go do bazy danych wyniosła 119 dni.
WNIOSKI. Skuteczność wykrywania zgłoszeń NDL, publikowanych w krajowych czasopismach medycznych jest większa na podstawie ręcznego przeglądu pełnotekstowego niż na podstawie przeszukiwania baz bibliograficznych.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top