PL EN
COVID-19 module in SRWE system – application and use in epidemiological surveillance and reporting to international institutions
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2021-01-13
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(3):416-431
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
The new SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) coronavirus causing acute respiratory disease COVID-19 (2019 coronavirus disease) detected in China in 2019 very quickly revealed its epidemic potential and was recognized as a global health problem.
The situation caused by the rapidly increasing number of new cases and deaths due to COVID-19 required the rapid development of international recommendations and procedures to limit the spread of infections and ongoing monitoring of the epidemiological situation.
In the field of epidemiological surveillance of COVID-19 cases, international organizations - WHO and regionally ECDC, have developed basic requirements for reporting data on newly detected cases of infection.
In order to ensure the possibility of reporting new cases and activities undertaken by sanitary-epidemiological services in the country and to fulfill the obligation to report data to the European surveillance network, it was necessary to adapt the electronic system supporting epidemiological surveillance operations, for registration of suspected and confirmed cases of SARS-CoV-2 infections.
This work presents the characteristics of the new COVID-19 module created as part of the central Epidemiological Case Reporting System and a preliminary evaluation of its usefulness for the purposes of combating COVID-19.
CONCLUSIONS. The Epidemiological Case Reporting System is an efficient and adequate tool that can be adapted to newly emerging threats. In order to use the module to monitor the current epidemiological situation, it is necessary to integrate it with other systems collecting data about COVID-19 patients – ie. EWP and the clinical patient register.

STRESZCZENIE
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) wywołujący ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19 (coronavirus disease 2019) wykryty w Chinach w 2019 r. bardzo szybko ujawnił swój potencjał epidemiczny i został uznany za globalny problem zdrowotny.
Sytuacja wywołana gwałtownie narastającą liczbą nowych zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 wymagała szybkiego opracowania międzynarodowych zaleceń i sposobów postępowania w celu ograniczenia szerzenia się zakażeń oraz bieżącego monitorowania sytuacji epidemiologicznej.
W obszarze nadzoru epidemiologicznego nad przypadkami COVID-19 organizacje międzynarodowe - WHO oraz regionalnie ECDC, opracowały podstawowe wymagania dotyczące raportowania danych o nowo wykrytych przypadkach zakażeń.
W celu zapewnienia możliwości rejestracji nowych zachorowań i działań podejmowanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne w kraju oraz wypełnienia obowiązku raportowania danych do europejskiej sieci nadzoru niezbędne było dostosowanie elektronicznego systemu wspierającego działanie nadzoru epidemiologicznego do rejestracji podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.
W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę nowego modułu COVID-19 utworzonego w ramach centralnego Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych oraz wstępną ewaluację jego użyteczności do celów zwalczania COVID-19.
WNIOSKI. System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych jest sprawnym i adekwatnym narzędziem, które może być dostosowywane do nowo pojawiających się zagrożeń. W celu wykorzystania modułu do monitorowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej niezbędna jest integracja z pozostałymi systemami gromadzącymi dane o pacjentach z COVID-19 – EWP oraz klinicznym rejestrem pacjentów.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top