PL EN
Syphilis in Poland in 2020
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-12-08
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(3):391-401
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
PURPOSE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of syphilis cases in Poland in 2020 in comparison to previous years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on case-based data from reports of newly detected syphilis cases received from doctors and laboratories in 2020. Additionally aggregated data from MZ-56 reports on infectious diseases, infections and poisoning from 2014 to 2018 sent from Sanitary Inspections to NIPH NIH –NRI was used. Also, data about treatment patients in dermatology/venerology clinics in 2020 reported on MZ-14 forms and published in statistics bulletin on Ministry of Health on e-health system website (actually: https://e-zdrowie.gov.pl; https://cez.gov.pl) and NIPH NIH – NRI website were used. 
RESULTS. In 2020 in Poland 686 newly diagnosed syphilis cases were reported (diagnosis rate was 1.79 per 100,000), including 18 cases among non-Polish citizens. The frequency of newly detected syphilis cases decreased by 54.6% compared to the previous year and similar decreased 52.5% compared to the median in 2014-2018 years. The syphilis cases were most often detected in the age group between 20 and 39 years (68.9%) and among men (86.2%). On the other hand, places where syphilis cases are treated, reported 1,529 cases – less by 4% than in 2019 year, including 979 cases on early stage of syphilis.
CONCLUSION. In 2020, the number of reported a newly detected syphilis cases decreased more than by half compared to the previous year, what is probably related to the COVID-19 pandemic and action taken to reduce it. A huge difference in some regions in Poland for diagnosis rates and not visible a significant decrease in the number of treated person, indicate on problem with reporting a newly diagnosed infections, as a main explanation about increasing observed in 2020.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej kiły w Polsce w roku 2020 w porównaniu z poprzednimi latami.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków kiły pochodzących od lekarzy i z laboratoriów w roku 2020. Wykorzystano również zagregowane zgłoszenia przekazane przez Państwową Inspekcję Sanitarną do NIZP PZH - PIB w ramach sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach MZ-56 (meldunki dwutygodniowe, kwartalne, roczne) od roku 2014 do roku 2018 oraz dane ze sprawozdań MZ-14 o leczonych w poradniach skórno-wenerologicznych publikowane w biuletynach statystycznych Ministerstwa Zdrowia na stronie CEZ i NIZP PZH - PIB za rok 2020.
WYNIKI. W 2020 roku w Polsce zgłoszono 686 przypadków nowo rozpoznanej kiły (wskaźnik rozpoznań 1,79 na 100 000 mieszkańców), w tym u 18 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych rozpoznań na kiłę zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 54,6%, podobnie w porównaniu z medianą w latach 2014-2018 nastąpił spadek aż o 52,5%. Najwięcej przypadków stwierdzono u osób w wieku od 20 do 39 lat (68,9%) oraz mężczyzn (86,2%). Z kolei placówki leczące choroby przenoszone drogą płciową wykazały leczenie 1 529 osób – o 4% mniej niż w 2019 r., w tym 979 osób z powodu wczesnej kiły.
WNIOSKI. W 2020 roku liczba zgłoszeń nowo rozpoznanych przypadków kiły zmniejszyła się o ponad połowę w porównaniu z poprzednim rokiem co prawdopodobnie jest związane z wpływem pandemii COVID-19 i działań podejmowanych w celu jej ograniczania. Duże różnice regionalne w zakresie wskaźnika nowych rozpoznań, a także brak wyraźnego spadku liczby leczonych z powodu kiły, wskazują na problem ze zgłaszalnością nowo rozpoznanych zakażeń, jako kluczowe wyjaśnienie spadków odnotowanych w 2020 r.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top