PL EN
Sexually transmitted infections in Poland in 2013-2018 in comparison to other European countries based on infectious diseases surveillance in Poland and in Europe
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-05-10
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(4):502-514
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
PURPOSE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of newly sexually transmitted infections in Poland in 2013-2018 in comparison to other European countries based on infectious diseases surveillance.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on aggregated data from MZ-56 reports on infectious diseases, infections and poisoning sent from Sanitary Inspections to NIPH NIHNRI.
Case-based data for gonorrhoea were analyzed in relation to transmission route and first place of medical diagnosis between 2017-2018.
RESULTS. Between 2013-2018 in Poland 8,436 syphilis cases were diagnosed (mean diagnosis rate was 3.66 per 100,000), 2,395 gonorrhoeae cases, whereas number of Chlamydia trachomatis infections from 2014 to 2018 were 1,179 cases. In this time the decrease of 26.2% in newly recognized gonorrhoea cases were observed, whereas the diagnosis rate for chlamydia was stable grew up: from 0.42 per 100,000 in 2014 year to 0.80 in 2018 year. Most STI cases were recognized among men: male to female ratio for syphilis was 5:1, for gonorrhoea 11:1, whereas for chlamydia there is reverse tendency, there are more cases registered among women (0.8:1).
CONCLUSION. There are lower STI diagnosis rates in Poland compare to European countries and there are visible big disproportion between number of cases among men and women. Distribution of cases in all voivodeships in Poland and often huge disproportion in the number of new cases between these voivodeships indicate on underreporting problem in Poland.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń przenoszonych drogą kontaktów płciowych w Polsce w latach 2013-2018 na tle innych krajów europejskich w kontekście prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie analizy zagregowanych zgłoszeń przekazanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną do NIZP PZH - PIB w ramach sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach MZ-56 (meldunki dwutygodniowe, kwartalne, roczne). Dla rzeżączki przedstawiono dane indywidualne dla lat 2017-2018 w odniesieniu do drogi transmisji zakażenia oraz miejsca pierwszego świadczenia usługi medycznej dla nowo rozpoznanych pacjentów.
WYNIKI. W latach 2013-2018 w Polsce rozpoznano 8 436 przypadków kiły (średni wskaźnik rozpoznań 3,66 na 100 000 mieszkańców), 2 395 przypadków rzeżączki, natomiast liczba zakażeń Chlamydia trachomatis od 2014 r. do 2018 r. wynosiła 1 179 przypadków. W tym czasie nastąpił również spadek nowo rozpoznanych przypadków rzeżączki, aż o 26,2%, natomiast wskaźnik nowych rozpoznań chlamydiozy wykazywał stałą tendencję wzrostową: z 0,42 na 100 000 mieszkańców w roku 2014 do 0,80 w roku 2018. Większość przypadków STI rozpoznawana jest wśród mężczyzn: stosunek zakażonych mężczyzn do kobiet wynosił 5:1 dla kiły, dla rzeżączki, aż 11:1, natomiast dla chlamydiozy tendencja jest odwrotna, rejestrowanych jest więcej kobiet (0,8:1).
WNIOSKI. W Polsce, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, notowane są niskie wskaźniki nowych rozpoznań chorób STI, a także widoczne są dysproporcje w liczbie zakażonych mężczyzn w porównaniu z liczbą zakażeń wśród kobiet. Na problem ze zgłaszalnością wskazują również nierównomierne rozkłady liczby osób rozpoznanych w poszczególnych województwach na terenie Polski i często zbyt duże dysproporcje między województwami.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top