PL EN
Folic acid supplementation in pregnancy and prevention of fetal neural tube defects
 
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2020-10-19
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(2):362-369
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. Folic acid deficiency in very early pregnancy significantly increases the risk for neural tube defects in the developing fetus. Due to very high demands for folic acid in pregnancy, adequate supply is not possible without dietary supplements.
AIM OF THE STUDY. Evaluation of the frequency and adequacy of folic acid supplementation before and during pregnancy among women from the Warsaw region of Poland.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted among 100 pregnant women using direct interviewing. Chi-square test was used to analyze the relationship between selected parameters and folic acid supplementation.
RESULTS. Folic acid before pregnancy was supplemented by 42% of the respondents. In pregnancy, the number almost doubled (83%), but most women did not start the supplementation until 5-6 weeks of gestation. Before pregnancy, almost all subjects used single folic acid preparations, whereas during pregnancy they used vitaminmineral preparations for expectant women.
CONCLUSIONS. The realization of the Primary Prevention Program of Neural Tube Defects leaves much to be desired. Over half of the women do not supplement folic acid before conception, and the supply in pregnancy is initiated too late to meet the assumptions of the prevention program.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Niedobory kwasu foliowego w bardzo wczesnej ciąży zwiększają ryzyko wad cewy nerwowej płodu. Zapotrzebowanie kobiet ciężarnych na ten składnik jest na tyle duże, że bez suplementacji diety nie jest możliwa prawidłowa podaż.
CEL BADANIA. Ocena częstości i prawidłowości stosowania preparatów kwasu foliowego przed zajściem w ciążę oraz w okresie ciąży, przez kobiety z regionu warszawskiego.
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono wśród 100 kobiet ciężarnych, metodą bezpośredniego wywiadu z pacjentką. Związek wybranych cech ze stosowaniem kwasu foliowego analizowano przy pomocy testu chi2.
WYNIKI. Kwas foliowy przed zajściem w ciążę przyjmowało 42% badanych pacjentek. W okresie ciąży odsetek ten był dwukrotnie wyższy (83%), ale większość kobiet rozpoczęła suplementację dopiero od 5-6 tygodnia ciąży.
Przed zajściem w ciążę niemal wszystkie pacjentki zażywały pojedyncze preparaty kwasu foliowego, natomiast w okresie ciąży składnik ten przyjmowany był w postaci preparatów witaminowo-mineralnych, przeznaczonych dla kobiet ciężarnych.
WNIOSKI. Realizacja Programu Profilaktyki Pierwotnej Wad Cewy Nerwowej nie jest zadowalająca. Ponad połowa kobiet nie zażywa kwasu foliowego w okresie przedkoncepcyjnym, a po zajściu w ciążę podaż preparatu jest na tyle późna, że nie spełnia założeń profilaktyki.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top