PL EN
Assessment of nutritionnal status and nutrition in patients with arterial hypertension
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2021-04-08
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(4):686-694
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT
INTRODUCTION. The factors predisposing to the occurrence of cardiovascular event are mainly age, visceral obesity and metabolic syndrome. To our knowledge, there are no studies assessing both the nutritional status and diet of hypertensive patients in Poland.
AIM. Our aim is the assessment of the diet and nutritional status of patients with hypertension.
MATERIAL AND METHODS. This study included 50 patients (K: 32, M: 18) with hypertension admitted to the Department of Internal Medicine at the Heliodor Święcicki Clinical Hospital in Poznan. Anthropometric measurements (waist and hip circumference), and body composition analysis were used to assess nutritional status. Additionally, we carried out the nutritional interview.
RESULTS. We observed that among hypertensive patients, overweight occurred in 18% and obesity (definition based on BMI) in 48% of all patients. We found that visceral obesity (definition based on WHR) concerns 76% of patients. Moreover, we diagnosed a metabolic syndrome in 56% of patients. None of the patients treated the DASH diet, especially recommended for the treatment of hypertension. What’s more, as many as 50% of hypertensive patients used salt for meals twice a day.
CONCLUSIONS. In patients with hypertension the frequent occurrence of obesity and metabolic syndrome may to a large extent result from the dietary support deviating from the rational diet. There is a need to educate patients with arterial hypertension in the field of non-pharmacological treatment methods, especially diet therapy

STRESZCZENIE
WPROWADZENIE. Do czynników predysponujących do wystąpienia nadciśnienia tętniczego należy głównie wiek, otyłość androidalna i współwystępujące zaburzenia metaboliczne oraz styl życia, w tym szczególnie nieprawidłowy sposób żywienia, siedzący tryb życia i palenie tytoniu. Dotychczas przeprowadzone badania naukowe oceniające zarówno stan odżywienia, jak i sposób żywienia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce uzasadniają potrzebę dalszych badań w tym obszarze.
CEL. Celem naszej pracy jest ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
MATERIAŁ I METODY. Do badania naukowego włączono 50 pacjentów (K:32, M:18) z nadciśnieniem tętniczym, pozostających pod opieką Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Do oceny stanu odżywienia wykorzystano pomiary antropometryczne (obwód talii i bioder) oraz analizę składu ciała. Ocena sposobu żywienia metodą częstotliwości spożycia została przeprowadzona w oparciu o autorski wywiad żywieniowy.
WYNIKI. Wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nadwaga występowała u 18%, a otyłość ogólnie u 48% badanych osób. Otyłość androidalną rozpoznawaną na podstawie WHR stwierdzono u aż 76% badanych, a u 56% respondentów stwierdzono zespół metaboliczny. Żaden z pacjentów nie stosował leczenia dietetycznego dietą DASH, zalecaną szczególnie w terapii nadciśnienia tętniczego. 50% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dwa razy dziennie używało soli kuchennej do przyprawiania posiłków.
WNIOSKI. Częste występowanie wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otyłości ogólnie i zespołu metabolicznego w dużej mierze może wynikać ze sposobu żywienia odbiegającego od racjonalnej diety, np. diety DASH. Istnieje potrzeba edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi w zakresie niefarmakologicznych metod leczenia, w tym szczególnie dietoterapii.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top