PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(4): 429-436

Yersiniosis in Poland in 2017 / Jersinioza w Polsce w 2017 roku
[ ]

F Radziszewski, B Kucharczyk, M Sadkowska-Todys

ABSTRACT
AIM. The aim of the study is to assess epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2017 in comparison
to previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation is based on analysis of data from the annual bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland”, information from individual yersiniosis case reports entered and shared by local sanitary-epidemiological stations through Electronic Registry of Epidemiologic Forms (SRWE), information from individual extraintestinal case reports fulfilled by local sanitary-epidemiological station and sent to the Departments of Epidemiology, National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene by regional sanitary-epidemiological stations, information on outbreaks shared through the Electronic Registry of Epidemic Outbreaks (ROE) and data on deaths from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2017 255 cases of yersiniosis, including 191 intestinal and 64 extraintestinal were registered.
Incidence in 2017 was 0.66/100 000 population. Number of cases registered in 2017 was higher than in 2015 and 2016 (for both years 205 cases with incidence 0.53/100 000 was observed) and similar to the one in 2014 (244 cases, incidence 0.63/100 000). In 2017 all intestinal yersiniosis cases met criteria for confirmed case. Around 35% of cases were registered in mazowieckie voivodship where incidence was similar to the one in European Union. Among Y. enterocolitica isolates, serotype was determined in 62 cases what stands for only 28.7% of all cases. Predominant serotype was 03, it was identified in 81% of serotyped cases. Most of intestinal yersiniosis cases occurred among children under 4 years (54.5% of all registered cases).
CONCLUSIONS. In 2017 increase in number of cases was observed. Yersiniosis in Poland is rarely diagnosed, incidence in Poland is more than twice time lower than in European Union.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na jersiniozę w Polsce w 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce została przeprowadzona na podstawie informacji z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji z indywidualnych formularzy o zachorowaniach na jersiniozę jelitową przekazanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) poprzez System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) oraz z indywidualnych formularzy o zachorowaniach jersiniozę pozajelitową przesłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez SSE, informacji o ogniskach przekazanych przez PSSE poprzez system Rejestracji Ognisk Epidemicznych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS.
WYNIKI. W 2017 r. odnotowano 255 przypadków jersiniozy, w tym 191 jelitowej oraz 64 pozajelitowej. Zapadalność na jersiniozę w 2017 r. wyniosła 0,66/100 tys. ludności. Liczba zachorowań odnotowana w 2017 r. była wyższa niż w latach 2015 - 2016 (po 205 zachorowań, zapadalność 0,53/100 tys.), i bardzo podobna do odnotowanej w 2014 r. (244 przypadki, zapadalność 0,63/100 tys.). Wszystkie zachorowania na jersiniozę jelitową z 2017 r. spełniały kryteria przypadku potwierdzonego. Wśród zgłoszonych w 2017 przypadków jersiniozy pozajelitowej 55 zachorowań spełniało kryteria przypadku prawdopodobnego, a 9 potwierdzonego. Około 35% zachorowań na jersiniozę zarejestrowano w województwie mazowieckim, w którym zapadalność była porównywalna z występującą w Unii Europejskiej. Wśród izolatów pałeczek Y. enterocolitica typ serologiczny został określony w 62 przypadkach, co stanowi jedynie 28,7% wszystkich przypadków. Dominującym serotypem był O3, a zachorowania wywołane tym typem serologicznym stanowiły 81%. Najwięcej zachorowań na jersiniozę jelitową odnotowano wśród dzieci w wieku do 4 lat (54,5% ogółu zgłoszeń).
WNIOSKI. W 2017 r. odnotowano wzrost liczby przypadków jersiniozy w Polsce. Jersinioza jest w Polsce rzadko rozpoznawana, zapadalność jest ponad dwukrotnie niższa niż w Unii Europejskiej.

Liczba pobrań: 849