PDF

Przegląd epidemiologiczny 2020, 74(2): 258-275

Trends in interest of COVID-19 on Polish Internet / Trendy w zainteresowaniu tematem COVID-19 w polskim Internecie
[ ]

A Jarynowski, M Wójta-Kempa, V Belik

ABSTRACT
INTRODUCTION. This study aims to investigate the social interest in SARS-CoV-2 and COVID-19 in the Internet media during the epidemic in Poland and serves as a complement to longitudinal surveys monitoring public perception in real time.
METHODS. We quantitatively analyzed “coronavirus” digital footprints on the Internet, in particular, on Google, Twitter, YouTube, Wikipedia and electronic media represented by EventRegistry, from 15.01 to 07.04.2020 (before and after official introduction of COVID-19 to Poland on 04.03.2020). We present results on trend analysis supported by statistical techniques.
RESULTS. We identified six major temporal clusters of the interest on the topic COVID-19: 1) Chinese, 2) Italian, 3) Waiting, 4) Mitigations, 5) Physical distancing and Lockdown, 6) Anti-crisis shield. There was an exponential increase of the interest when the Polish government “declared a war against disease” around 11/12.03.2020 with a massive response activity. Later on, there was a decay in the interest with additional phases related to physical distancing and an anti-crisis legislation act associated with pronounced local peaks. We have found that declarations of response strategies by the Polish prime minister or the minister of health gathered the highest attention of Internet users. So already enacted or in force events do not affect the interest to such an extent. We have observed very weak or even negative correlations between a colloquial search term “antiviral mask” in Google, encyclopaedic definition in Wikipedia “SARS-CoV-2” as well as official COVID-19 incidence series, implying different mechanisms governing the search for knowledge, panic related behaviour and actual burden of COVID-19.
CONCLUSIONS. Traditional and social media do not only reflect reality, but also create it. Interest in COVID-19 (measured by topic intensity on the Internet) is unrelated to the officially notified viral pressure (measured by incidence) and probably physical risk of acquiring infection in Poland. As traditional media are ahead of social media in time, we advise to choose traditional news media for a quick dissemination of information, however for a greater impact, social media should be used. Otherwise public information campaigns might have less impact on society than expected.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Prezentowane badanie ma na celu zilustrowanie społecznego zainteresowania użytkowników Internetu tematami związanymi z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19 podczas epidemii w Polsce. Może ono wnieść dodatkową wartość do podłużnych badań sondażowych nad społeczną percepcją ryzyka mierzoną w czasie rzeczywistym.
METODY. Wykorzystano analizę ilościową śladów cyfrowych zainteresowania „Koronawirusa” w polskim Internecie (głównie w Google i obsługiwanych przez Twitter, YouTube, Wikipedia i media elektroniczne reprezentowane przez EventRegistry) w okresie 15.01-07.04.20 (przed i po oficjalnym potwierdzeniu zawleczenia zakażenia, które miało miejsce 04.03.20). W tym celu wykorzystujemy analizę trendów przy wsparciu prostych technik analizy statystycznej.
WYNIKI. Zidentyfikowaliśmy sześć głównych grup czasowych na temat „Koronawirusa”: 1) chińska, 2) włoska, 3) oczekiwania, 4) epidemii i restrykcji, 5) zamknięcia i dystansowania, 6) „Tarczy antykryzysowej”.
Po wypowiedzeniu „wojny” przeciw COVID-19 przez Polskę nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania ze szczytem 11/12.03.20. Później nastąpił zanik zainteresowania z dodatkowymi fazami: dystansowania i tarczą antykryzysową z lokalnymi plikami. Dowiedliśmy, że to deklaracje restrykcji (a nie wydanie rozporządzeń czy wprowadzenie ich w życie) przez polskiego Premiera lub Ministra Zdrowia przyciągnęły największą uwagę internautów. Zauważyliśmy bardzo niskie lub nawet ujemne korelacje między wyszukiwaniem potocznego terminu „maska antywirusowa” w Google, encyklopedyczną definicją z Wikipedii „SARS-CoV-2”, a także oficjalną raportowaną surową zapadalnością zakażenia, co oznacza, że istnieją różne mechanizmy rządzące poszukiwaniem wiedzy, zachowaniami przed-panicznymi a rzeczywistym ryzykiem wynikającym z potencjalnego
zakażenia.
WNIOSKI. Tradycyjne i społecznościowe media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale także ją tworzą.
Zainteresowanie tematem COVID-19 w Polsce nie ma związku z oficjalnie odnotowywana presją wirusa w Polsce i być może faktycznym fizycznym ryzykiem nabycia SARS-CoV-2. Jako że media tradycyjne wyprzedzają media społecznościowe, zalecamy kierowanie konkretnych komunikatów (np. dotyczących sprawozdawczości epidemiologicznej) w tradycyjny sposób w celu szybkiego rozpowszechnienia informacji, jednak dla większego efektu kampanii informacyjnych należy korzystać przede wszystkim z mediów społecznościowych. W przeciwnym razie publiczna sprawozdawczość i kampanie informacyjne mogą mieć mniejszy wpływ na społeczeństwo niż oczekiwano.

Liczba pobrań: 1702