PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(2): 193-200

Tetanus in Poland in 2017 / Tężec w Polsce w 2017 roku
[ ]

A Zieliński, J Rudowska

ABSTRACT
In the last decade, the number of tetanus cases in Poland has not exceeded 20 cases. Since 1984, neonatal tetanus has not been reported.
OBJECTIVE OF THE WORK. The aim of the study is to present the data of epidemiological surveillance of tetanus in 2017 in a historical perspective, taking into account the role of protective vaccination and a reference
to activities for the elimination of neonatal tetanus on a global scale.
MATERIAL AND METHODS. The material of the study are individual reports on tetanus sent to the Department of Epidemiology, NIZP-PZH and the bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2017. The historical data is based on earlier Polish and foreign studies.
RESULTS. In 2017, 11 cases of tetanus were reported. Four men and seven women got sick. One man died in the age > 69.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Tetanus is an infectious disease acquired in the environment and associated with wound pollution. Few cases of illness in Poland are associated with non-compliance with recommendations for booster vaccinations.

STRESZCZENIE
W ostatniej dekadzie liczby zachorowań na tężec w Polsce nie przekraczały 20 przypadków. Od 1984 r. nie odnotowano wystąpienia tężca noworodków.
CEL PRACY. Celem opracowania jest przedstawienie danych nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2017 r. w perspektywie historycznej z uwzględnieniem roli szczepień ochronnych i odniesieniem do działań na rzecz eliminacji tężca noworodków w skali światowej.
MATERIAŁ I METODY. Materiał opracowania stanowią formularze indywidualnych zgłoszeń zachorowań na tężec nadsyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH oraz dane biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r. W zakresie danych historycznych oparto się na wcześniejszych opracowaniach polskich i zagranicznych.
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano 11 zachorowań na tężec. Zachorowało czterech mężczyzn i siedem kobiet.
Zmarł jeden mężczyzna po 69 roku życia.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Tężec jest chorobą zakaźną nabywaną w środowisku i powiązaną z zanieczyszczeniem ran. Nieliczne zachorowania w Polsce są związane z niedopełnieniem zaleceń dotyczących szczepień
przypominających.

Liczba pobrań: 1996