PDF

Przegląd epidemiologiczny 2022, 76(2): 168-183

Study of the first clinical cases on monkeypox in Poland / Studium pierwszych przypadków klinicznych ospy małpiej w Polsce
[ ]

J Kowalski, G Cholewińska-Szymańska, I Cielniak, P Wasilewski, C Bieńkowski, M Suchacz, T Dyda

ABSTRACT
Monkeypox is a viral, zoonotic, emerging infectious disease that has become the most significant orthopoxviral infection among humans since the eradication of smallpox. It is endemic in Central and West Africa, and since May 2022 it has caused a multi-country outbreak in six continents. So far, no clinical cases of this disease have been observed in Poland. Monkeypox can be transmitted by any person, regardless of gender identity or sexual preferences, through direct contact with the secretion from skin lesions or through fomites contaminated with infectious material. Therefore, people infected with the monkeypox virus require isolation until the skin lesions heal completely and the scabs fall off, which is equivalent to the end of their infectivity. The paper presents a study of the first nine clinical cases of monkeypox in Poland, along with photographic documentation. All patients were young men, the vast majority of whom had contact with multiple sexual partners, and presented a higher prevalence of human immunodeficiency virus (HIV) infection than  in the general population. The course of the disease was self-limited and no specific antiviral treatment was required by any of the patients.
Nonetheless, there was a change in the route of transmission of the infection to sexual contact and an atypical clinical course of the disease, which resulted both in skin lesions initially appearing in the anogenital area, skin lesions occurring at various stages of development, and the appearance of skin lesions before the onset of general symptoms. In one of the patients, skin changes were not observed at all.

STRESZCZENIE
Ospa małpia jest wirusową, odzwierzęcą, nowo pojawiająca się chorobą zakaźną, która od eradykacji ospy prawdziwej stała się najbardziej znaczącą infekcją ortopokswirusową wśród ludzi. Ospa małpia występuje endemicznie w Afryce Centralnej i Zachodniej, a od maja 2022 roku raportuje się zachorowania w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach. Do tej pory nie obserwowano przypadków klinicznych tej choroby w Polsce.
Ospą małpią może zakazić się każda osoba, bez względu na płeć czy preferencje seksualne, poprzez kontakt bezpośredni z wydzieliną pochodzącą ze zmian skórnych lub poprzez przedmioty zanieczyszczone materiałem zakaźnym. W związku z tym osoby zakażone wirusem ospy małpiej wymagają izolacji do momentu całkowitego wygojenia się zmian skórnych i odpadnięcia strupów, co jest równoznaczne z zakończeniem ich zakaźności.
W pracy przedstawiono studium pierwszych dziewięciu przypadków klinicznych ospy małpiej w Polsce wraz z dokumentacją zdjęciową. Wszyscy pacjenci byli młodymi mężczyznami, którzy w zdecydowanej większości deklarowali kontakty z licznymi partnerami seksualnymi i prezentowali wyższą niż w populacji ogólnej prewalencję zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Przebieg choroby miał charakter samoograniczający i żaden z pacjentów nie wymagał specyficznego leczenia przeciwwirusowego. Na podstawie zebranego wywiadu ustalono przenoszenie zakażenia drogą kontaktów seksualnych, jak również nietypowy przebieg kliniczny choroby pod postacią zmian skórnych pojawiających się początkowo w okolicy anogenitalnej, zmian skórnych występujących w różnych stadiach rozwoju czy też pojawienie się zmian skórnych przed wystąpieniem objawów ogólnych. U jednego z pacjentów nie zaobserwowano wystąpienia zmian skórnych.

Liczba pobrań: 446