PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(4): 557-566

Rural-urban differences in children’s musculosceletal injuries in North-eastern Poland / Wpływ miejsca zamieszkania na urazy mięśniowo-szkieletowe dzieci z północno-wschodniej Polski
[ ]

T Guszczyn, J Sienkiewicz, K Szymborska, M Trzeciak, M Mucha

ABSTRACT
OBJECTIVE. To investigate rural-urban differences in severity of injuries, by means of age, sex and duration of hospitalization of injured children in northeastern Poland.
METHODS. The study included children admitted to the Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology in between 2002-2005 (1322 patients) and 2012-2013 (1725 patients) due to injury. We applied the rural-urban division on the base of number of inhabitants (rural – below, urban – over 25000). We divided injuries into four categories based on severity. Statistical analysis was performed to compare the risk of hospitalization due to different types of injuries among children in different age and sex groups, living in rural and urban areas
RESULTS. Children from urban areas have a higher risk of hospitalization compared to their peers living in rural areas due to two least severe categories of injuries. Children from rural areas had much higher risk of hospitalization due to most severe injuries. Results were consistent for both time intervals.. The average duration of hospitalization was significantly longer among rural populations. However, in both rural and urban areas the mean length of stay has been shortened in comparison with the years 2002-2005. The average age of urban patients has been reduced over the years and remained stable among rural population. In both groups boys comprised the majority of patients with all kinds of injuries.
CONCLUSIONS. Analysis of the risk of hospitalization among children from rural and urban areas brings constructive conclusions only after applying the division based on severity of injuries. Children living in rural areas and small towns are at a higher risk of suffering severe injuries that pose a risk of permanent disability, and of longer hospitalization because of them, compared to children living in larger cities.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena wpływu miejsca zamieszkania na ryzyko występowania i ciężkość urazów w zależności od wieku i płci oraz na długość hospitalizacji dzieci, zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie na Podlasiu, hospitalizowanych z powodu urazów narządu ruchu.
METODY. Grupę badawczą stanowili pacjenci w wieku do 18 r.ż., hospitalizowani z powodu urazów narządu ruchu w latach 2002-2005 (1 322 pacjentów) oraz 2012-2013 (1 725 pacjentów) w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Pacjentów podzielono na dwie grupy ze względu na obszar zamieszkania (miejski – powyżej, wiejski – poniżej 25 000 mieszkańców). Wyróżniono 4 kategorie urazów, ze względu na ich ciężkość. Zbadano iloraz szans hospitalizacji dzieci zamieszkujących tereny wiejskie w ramach 4 kategorii ciężkości urazów oraz płci i wieku w porównaniu do grupy dzieci zamieszkujących obszary miejskie.
WYNIKI. Dzieci z obszarów miejskich mają wyższe ryzyko hospitalizacji w porównaniu z ich rówieśnikami zamieszkującymi obszary wiejskie w dwóch najlżejszych kategoriach doznanych urazów. Natomiast w kategoriach najcięższych urazów dzieci z obszarów wiejskich miały większe ryzyko hospitalizacji. Badane cechy są niezmienne w obu analizowanych przedziałach czasowych. Średni czas hospitalizacji pacjentów w grupie dzieci zamieszkujących obszary wiejskie był istotnie dłuższy. W obu grupach przeciętna długość pobytu w szpitalu w latach 2012-2013 uległa znacznemu skróceniu. Średni wiek pacjentów z obszarów miejskich uległ obniżeniu, w latach 2012-2013 był podobny w obu grupach. Chłopcy stanowili większość pacjentów we wszystkich grupach.
WNIOSKI. Analiza ryzyka hospitalizacji dzieci z obszarów wiejskich i miejskich przynosi konstruktywne konkluzje tylko po podziale na urazy lekkie i ciężkie. Dzieci zamieszkujące obszary wiejskie są bardziej narażone na doznanie poważnych urazów, niosących za sobą ryzyko trwałego kalectwa, a także na dłuższą hospitalizację z ich powodu w porównaniu z dziećmi zamieszkującymi większe miasta.

Liczba pobrań: 778