PDF

Przegląd epidemiologiczny 2020, 74(2): 355-361

Rare coexistence of unilateral erythema nodosum with erysipelas in the area of previous adder bite / Rzadki przypadek współwystępowania jednostronnego rumienia guzowatego i róży w miejscu pierwotnego ukąszenia przez żmiję zygzakowatą
[ ]

J Nowowiejska, A Baran, I Flisiak

ABSTRACT
INTRODUCTION. Erysipelas is an acute inflammation of skin and subcutaneous tissue. Erythema nodosum is the most frequent form of panniculitis considered as a reaction to different factors, most commonly infections, especially streptococcal.
CASE PRESENTATION. A 74-year-old male presented to hospital due to skin lesions involving the same area he was bitten by an adder six months earlier. On the admission well-demarcated erythema and oedema on the right shin with accompanying fever were noted. Erysipelas was diagnosed and intravenous ceftriaxone was administered. Two days later a few tender nodules within that unilateral location appeared. Based on the clinical and histopathological picture diagnosis of Bävferstedt subtype (erythema nodusum migrans, ENM) was made. The treatment was continued, further followed by doxycycline orally resulting in clinical improvement.
CONCLUSIONS. This case presents an unusual coexistence of erysipelas and erythema nodosum migrans, the more it was observed on the primary adder bite area and occurred in a man. Most probably, adder’s venom could lead to disturbed blood and lymph flow what predisposed to erysipelas, which, as streptococcal infection, could trigger ENM.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Róża to ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej. Rumień guzowaty jest najczęstszą formą zapalenia tkanki podskórnej uważaną za reakcję w odpowiedzi na różne czynniki, najczęściej infekcje, zwłaszcza paciorkowcowe.
OPIS PRZYPADKU. Pacjent, lat 74, został przyjęty do Kliniki z powodu zmian skórnych, które pojawiły się w okolicy ukąszenia przez żmiję zygzakowatą, do którego doszło pół roku wcześniej. Przy przyjęciu obserwowano dobrze odgraniczony rumień i obrzęk prawego podudzia z towarzyszącą gorączką. Postawiono rozpoznanie róży i włączono dożylnie ceftriakson. Dwa dni później w tej samej okolicy pojawiło się kilka tkliwych guzków. W oparciu o obraz kliniczny oraz histopatologiczny zdiagnozowano odmianę Bävferstedta (erythema nodosum migrans). Kontynuowano leczenie, z późniejszą zamianą antybiotyku na doustną doksycyklinę, co skutkowało poprawą kliniczną.
WNIOSKI. Niniejsze doniesienie opisuje niezwykle rzadkie współwystępowanie róży i rumienia guzowatego w odmianie Bävferstedta, tym bardziej, że obserwowane choroby pojawiły się w miejscu pierwotnego ukąszenia przez żmiję zygzakowatą. Najprawdopodobniej jad żmii spowodował zaburzenia krążenia krwi i limfy, co predysponowało do róży, a ta, jako infekcja paciorkowcowa, sprowokowała rumień guzowaty.

Liczba pobrań: 1596