Prześlij artykuł

Redakcja przyjmuje prace przesłane  drogą elektroniczną lub pocztową.

Prace należy nadsyłać na adres  Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryptu o formacie A4 wraz z pismem przewodnim i oświadczeniem autorów; manuskrypt powinien być przygotowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji dla autorów.

Do wydruku należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na  płycie CD) lub przesłać pracę wraz z pismem przewodnim i oświadczeniem autorów (skan) na adres email: przegepidem@pzh.gov.pl .

Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem wydruku; pliki, w których jest zapisany artykuł powinny być nazwane zgodnie z zawartością.